Търг за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

02 март 2012 г. № 358 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г. и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, намиращи се в гр. В. Търново, бул. „България” № 76, както следва:

1.1. Първи учебен корпус – сграда № 10 – втори етаж, фоайе, 1 кв. м. и трети етаж, фоайе 1 кв. м., общо 2 кв. м.;
1.2. Първи битов корпус – сграда № 5 – първи етаж, фоайе, 1 кв. м. и корпус Тил – сграда № 1 – първи етаж, фоайе, 1 кв. м., общо 2 кв. м.;
1.3. Управление – сграда № 21 – първи етаж, фоайе, 1 кв. м. и пети етаж фоайе 1 кв. м., общо 2 кв. м.
2. Имотите се отдават под наем за монтиране автомати за кафе и топли напитки.
3. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.
4. …………………………………………..
5. Първоначалната наемна цена на имотите, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е както следва:
5.1. По т. 1.1:
- Първи учебен корпус – сграда № 10, втори етаж, фоайе, 1 кв. м. - в размер на 60 (шестдесет) лева без ДДС;
- Първи учебен корпус – сграда № 10, трети етаж, фоайе 1 кв. м. - в размер на 60 (шестдесет) лева без ДДС.
Кандидатите за участие по т. 1.1. задължително подават едно общо заявление и за двата автомата за кафе и топли напитки, включени в т. 1.1 с обща първоначална наемна цена в размер на 120 (сто и двадесет) лева без ДДС.
5.2. По т. 1.2.:
- Първи битов корпус, сграда № 5, първи етаж, фоайе, 1 кв. м. - в размер на 55 (петдесет и пет) лева без ДДС;
- Корпус Тил, сграда № 1, първи етаж, фоайе, 1 кв. м.- в размер на 55 (петдесет и пет) лева без ДДС.
Кандидатите за участие по т. 1.2. задължително подават едно общо заявление и за двата автомата за кафе и топли напитки, включени в т. 1.2 с обща първоначална наемна цена в размер на 110 (сто и десет) лева без ДДС.
5.3. По т. 1.3.:
- Управление (ЩАБ), сграда № 21, първи етаж, фоайе, 1 кв. м. - в размер на 45 (четиридесет и пет) лева без ДДС;
- Управление (ЩАБ), сграда № 21, пети етаж, фоайе, 1 кв. м. - в размер на 45 (четиридесет и пет) лева без ДДС.
Кандидатите за участие по т. 1.3. задължително подават едно общо заявление и за двата автомата за кафе и топли напитки, включени в т. 1.3 с обща първоначална наемна цена в размер на 90 (деветдесет) лева без ДДС.
6. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация, от 05.03.2012 г. до 05.04.2012 г. между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
7. Търгът за отдаване под наем на имотите, подробно описани в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 06.04.2012 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 по т. 1.1. от 10,00 часа, по т. 1.2. от 10,30 часа, по т. 1.3. от 11,00 ч. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
8.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
8.2. Кандидатите да притежават документи от санитарните власти за срока на годност и разрешение за употреба в Република България на всеки продукт влаган в автомата;
8.3. Разходите за ток и вода са включени в месечната наемна цена при определяне на първоначалната наемна цена.
8.4. Кафе-автоматите на кандидата за участие в търга да имат възможност за минимален брой видове напитки – 12 вида и да могат да предлагат поне един артикул единично кафе на цена не по-висока от 0,30 лв.;
8.5. Машините да са пълен автомат (автоматично поставяне на чаша и захар);
8.6. Машините да са настроени да приемат монети от 5 ст. до 1 лв. включително, емитирани от БНБ;
8.7. Машините да са настроени да връщат ресто;
8.8. Кандидатите са длъжни да се съобразяват с регламентирания пропускателен режим в НВУ „Васил Левски” при закупуване, оглед, подаване на документи, участие в процедурата и при изпълнение на сключен договор.
9. Описанието на имотите, тяхното предназначение, срокът за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търговете и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) - на видно място на порталите на университета. Списъкът на изискуемите се от участниците в търга документи е обявен в тръжната документация.
10. Утвърждавам тръжната документация на обектите и определям цена за закупуване в размер на 20,00 лв. с ДДС.
10.1. Закупуването на тръжната документация да се извършва в сградата на управлението на НВУ – Управление, бул. „България” № 76, ет. 2, отделение „Финанси”, каса на НВУ, от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден, от 05.03.2012 г. до 05.04.2012 г.
10.2.  Заявленията за участие се подават в деловодството на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, ет. 1, в регистратура за некласифицирана информация, всеки работен ден от 14,00 до 16,30 ч. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е до 16,30 ч. на 05.04.2012 г.
11. Депозитната вноска за участие в търга е както следва:
6.1. По т. 1.1. – 120 (сто и двадесет) лв.
6.2. По т. 1.2. – 110 (сто и десет) лв.
6.3. По т. 1.3. – 90 (деветдесет) лв.
Същата да бъде внесена по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 74313300835500, BIC IABGBGSF, гр. Велико Търново.
16. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 2 /два/ дни след провеждане на търга.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контролът по изпълнението ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ НА НВУ „В. ЛЕВСКИ”ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ЧАСТ
Полковник инженер        П                     Георги Камарашев, доц. д-р
        ___.03.2012 г.

Заповед за заместване № 277/21.02.2012 г.

Назад