Главни цели на Факултет "Авиационен"

  • подготовка, следдипломна квалификация и специализация на летци и други авиационни специалисти, способни да прилагат и развиват научно-технически и практико-приложни знания и умения във всички области на военната авиация (при решаване на задачи, свързани с организирането и управлението на летателната и техническата експлоатация, производствената  и ремонтната дейност на авиационната техника, осигуряването на висока надеждност на летателните апарати при висока оценка на безопасността на полетите), а също така като изпълнители и ръководители в структурите на ВВС на БА за осигуряване боеспособността на авиационните бази;

  • провеждането на фундаментална и приложна научноизследователска дейност по основните направления в съвременната авиационна наука;

  • организиране и провеждане на учебно-образователен процес по една специалност с девет специализации от професионалното направление 9.2 "Военно дело" и по четири граждански специалности от професионалните направления 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика" и 5.5 "Транспорт, корабоплаване и авиация" от Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по професионални направление въз основа на добрите традиции на българското висше образование и на опита на водещи световни авиационни училища (академии) и факултети.

Назад