Основните задачи на Факултет "Авиационен"

Основните задачи пред факултета са:

 • Обучение на курсанти за придобиване на ОКС “бакалавър”;
 • Обучение на студенти за придобиване на ОКС “бакалавър” и “магистър”;
 • Обучение на докторанти;
 • Обучение на офицери в курсове за следдипломна квалификация;
 • Извършване на научни и приложни изследвания;
 • Издателска, информационна, културна и спортна дейност.
 • Подготовка и повишаване на квалификацията  на сержанти от БА;
 • Подготовка на военнослужещи за нуждите на БА.

За изпълнение на поставените задачи факултет “Авиационен” разчита на:

 • висококачествен доказан академичен състав, служители с изключителен професионализъм и морал, споделящи обща професионално - академична ценностна система;
 • традиции и широко признат авторитет в авиационното образование;
 • добре подържани връзки и контакти с националната и международна академична общност и с потенциални потребителите на кадри;
 • с материално-техническа база с големи възможности за използване, развитие и осъвременяване;
 • с финансови средства, в рамките на предоставения на НВУ „Васил Левски” бюджет, формиран от субсидии от републиканския бюджет и собствени приходи.

Назад