Управление факултет “Авиационен”

Управлението на факултета е изградено в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, като в него са структурирани колективни органи за управление: Общо събрание на факултет “Авиационен” с определен мандат, Факултетен съвет и Ръководство на факултета – Декан и Заместник декан, избрани от и с мандата на, съответно, Общото събрание на факултета и Факултетния съвет, като при избора са съобразени и изискванията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Колективните органи са изградени на квотен принцип и са в състав, определен от различните общности на факултета: хабилитирани преподаватели; нехабилитирани преподаватели; административни служители и обучаеми – курсанти, студенти и докторанти.
Към факултета има добре организирани и ефективно работещи синдикални структури с активна позиция и авторитет.

Назад