Заместник-декан на факултет “Авиационен”

подполковник доцент доктор инженер Живо Божидаров Петров

 
ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ:
 
1994 г.       магистър-инженер - Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", специалност "Експлоатация и ремонт на радиоелектронното оборудване на летателни апарати";
2000 г.       магистър, Бургаски свободен университет, специалност „Финанси“;
2011 г.       доктор, НВУ „Васил Левски”, научна специалност 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация”;
2015 г.       доцент, НВУ „Васил Левски”, в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”и по научна специалност: 02.20.08 „Електронизация по отрасли (в авиацията)”.
 
ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ:
 
Английски език – ниво използване;
Руски език – ниво използване.
 
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 
1994-2000 г.      Старши техник в група оптикоелектронен, прицелно-навигационен комплекс МиГ29 в еПОВР, 5ИАБ,.Равнец;
2000-2002 г.      Старши техник в група оптикоелектронен, прицелно-навигационен комплекс МиГ29 в еПОВР, 3АБ, Граф Игнатиево;
2002-2004 г.      Началник на група оптикоелектронен, прицелно-навигационен комплекс МиГ29 в еПОВР, 3АБ, Граф Игнатиево;
2004-2005 г.      Началник на група радиоелектронно оборудване в ЕОПАТ, 3АБ, Граф Игнатиево;
2005-2010         Асистент в катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията" на факултет "Авиационен", НВУ "В. Левски";
2010-2011 г.      Старши асистент в катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията" на факултет "Авиационен", НВУ "В. Левски";
2011-2015 г.      Главен асистент в катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията" на факултет "Авиационен", НВУ "В. Левски";
от 2015 г.           Доцент в катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията";
от 2015 г.          Заместник декан на факултет "Авиационен", НВУ "В. Левски".
 
ПРЕПОДАВАНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ:
 
Теоретични основи на радиолокацията;
Техническа експлоатация на радиоелектронното оборудване на летателни апарати;
Практикум по схемотехника;
Конструиране и технология на електронна апаратура и др.
 
ПУБЛИКАЦИИ:
 
Автор и съавтор на повече от 20 научни статии, доклади и учебни пособия.
 
Тел.(359-64) 822079 вътр. 65702,
E-mail: zhbpetrov@nvu.bg
 

Назад