Административната част на Факултет "Авиационен"

Състои се от служби и звена подпомагащи организирането, планирането и провеждането на учебния процес; разпределението, разходването и отчитането на материалните и финансовите средства; регулиране на трудово - правните отношения, отчитане и развитие на човешките ресурси; издаването, разпределението и съхранението на документи, включително такива с определена степен на поверителност; информационното осигуряване, съхранението и предоставяне за ползване на учебна и друга литература.

Назад