Катедра „Авиационни двигатели и експлоатация на летателните апарати”

Катедра „Авиационни двигатели и експлоатация на летателните апарати” е наследник на създадените през 1959 и 1960 година катедри “Техническа механика” “Авиационни двигатели”, “Авиоремонтна подготовка” и “Експлоатация и техническо обслужване”.
Катедрата се състои от 7 преподавателя от които 4 доценти и 3 главни асистенти и извършва специализирано обучение на курсанти от специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили - летателни апарати и авиационни двигатели и
- материално-техническо осигуряване на ВВС и самолетообслужваща техника”, студенти от специалност „Авиационна техника и технологии” и на курсанти и студенти от други специалности, свързани с експлоатацията на авиационната техника и оборудване.
Катедрата е център на учебна и научноизследователска дейност в областта на авиационните двигатели, експлоатацията и ремонта на авиационната техника. Основни научни направления в катедрата са:
 • якост и разрушаване на материалите и конструкциите;
 • авиационни материали и технологии;
 • теория, конструкция, контрол и управление на авиационните двигатели;
 • надеждност и експлоатация на авиационната техника;
 • летищно техническо осигуряване.
Всички научни направления се ръководят от опитни хабилитирани преподаватели. Катедрата разполага с научни консултанти и експерти по авиационните науки и с богата и уникална за страната учебно-материална база, като техническа база за ремонт на авиационната техника с намиращите се на експлоатация в Р България летателни апарати, кабинети и лаборатории.
В катедрата се изучават следните дисциплини:
 • Авиационни технологии;
 • Базови машини за самолетообслужваща техника;
 • Безопасност на полетите;
 • Военно-превозни документи;
 • Гориво-смазочни материали;
 • Експлоатация на самолетообслужващата техника;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Инженерно авиационно осигуряване на авиацията;
 • Инженерно-летищно и летищно-техническо осигуряване;
 • Конструкция и якост на авиационните двигатели;
 • Конструкция на двигателя;
 • Материалознание;
 • Механика на разрушението;
 • Надеждност и диагностика;
 • Организация на подразделенията и службите за МТО във ВВС;
 • Практическа подготовка (стаж) I част;
 • Практическа подготовка (стаж) II част;
 • Приложни изследвания;
 • Ремонт на авиационната техника ;
 • Системи за контрол на авиационната техника;
 • Системи за управление и регулиране на авиационните двигатели;
 • Системи за управление на техническата експлоатация на авиационната техника;
 • Съпротивление на материалите;
 • Теория на авиационните двигатели;
 • Теория на автоматичното управление;
 • Термодинамика и топлопренасяне;
 • Техническа експлоатация на летателните апарати;
 • Технически измервания;
 • Технология на металите;
 • Учебна практика по металообработване;
 • Характеристики на авиационните двигатели.
 
Катедрата подържа контакти със сродни катедри от други военни и граждански висши учебни заведения
Контакти с преподавателите от катедрата могат да се осъществят по електронната поща на следните адреси:
 
Преподавател
E-mail
1.
Доц. д-р Тошко Маринов Маринов – ръководител катедра
2.
Доц. д-р Валентин Костадинов Киров
3.
Доц. д-р Борислав Иванов Додев
4.
Доц. д-р Кольо Тодоров Колев
5.
Гл. ас. д-р Христо Бориславов Чуклев
6.
Гл. ас. Митко Георгиев Петков
7.
Гл. ас Димитър Владимиров Дорошенко

 

Назад