Катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията"

Катедра "Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията" има над 50 години традиции и опит в обучението и изследванията в областите на радиоелектрониката, авиационната електроника, радиокомуникационните, навигационните и радиолокационните системи. Катедрата е наследник на катедрите "Радиотехника и радиоелектронно оборудване на летателните апарати" и "Свръзки, радиотехническо оборудване и радиолокация" на Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски”.

Цели
  • да подготвя висококвалифицирани офицери-инженери със специализации „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати” и „Навигационни, комуникационни и информационни системи” за нуждите на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи.
  • да подготвя висококвалифицирани  специалисти с ОКС “Бакалавър”  и ОКС “Магистър” по специалности „Електроника” и „Авионика”, способни да извършват активна изследователска дейност и да прилагат  придобитите инженерни знания и умения за създаване, експлоатация и развитие на електронни системи в авиацията и други отрасли.
Задачи
  • Обучение на курсанти и студенти в съответствие със световните тенденции по многостепенен образователен модел - бакалавър - магистър – доктор.
  • Осигуряване на високо ниво на провеждане на лекционните курсове и практическите занятия с използване на иновационни технологии за обучение, включване на реални научни и практически задачи в учебния процес.
  • Участие на екипи от катедрата в изследователски проекти за изследване и разработване на устройства и системи за нуждите на авиацията и на други отрасли от икономиката.
  • Развитие на личността, формиране на лидерски качества, умения за екипна работа, социална и професионална отговорност, креативност в мисленето, изследователски, аналитични и организационни компетенции на обучаемите.
  • Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация за придобиване на професионална квалификация, необходима за длъжности от различни нива на специалистите по радиоелектронно оборудване на летателните апарати и специалистите по наземни навигационни, комуникационни и радиолокационни системи.
 

Академичен състав

доц. д-р инж. Марин Симеонов Мариновръководител на катедра

mmarinov@aff.nvu.bg

доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев

gstanchev@aff.nvu.bg

доц. д-р инж. Тенчо Тенев Костов

tkostov@aff.nvu.bg

доц. д-р инж. Венцислав Илиев Иванов

vivanov@aff.nvu.bg

доц. д-р инж. Цецко Христов Петров

tpetrov@aff.nvu.bg

гл. ас. д-р инж. Теодора Иванова Петрова

teodorapetrova33@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Димитър Витанов Димитров

lz5wx@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Живо Божидаров Петров

zhpetrov@gmail.com

гл. ас. д-р инж. Валентин Димитров Гергов

vgergov@aff.nvu.bg

гл. ас. инж. Сашка Николова Иванова

sivanova@aff.nvu.bg

ас. инж. Пеньо Господинов Пенев

penio_penev@mail.bg

 

Назад