Катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение“

1.Общо представяне
     Катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение“ има числен състав от единадесет преподаватели на основен трудов договор с НВУ „Васил Левски“. В нея се преподават редица дисциплини, обособени в три сегмента –  по обществени науки, чуждоезиково обучение и лидерска подготовка . Катедрата е основна част от структурата на факултет „Авиационен“ и в нея се обучават и възпитават курсантите и студентите от всички специалности и специализации на факултета, както и кадетите от Сержантски колеж – ВВС. Тук се провеждат и специализирани курсове по английски език с обучаеми от Военновъздушните сили.

2. Цели
       Катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение“ изпълнява целите и мисията на НВУ „В. Левски“ и на Факултет „Авиационен“ по теоретичната подготовка, обучението и възпитанието на курсанти и сержанти за нуждите на Българската армия и на ВВС на страната и на студенти, изучаващи авиационната наука в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“. Водещата цел на катедрата е да даде знания на обучаемите, които да станат неразделна част от тяхната обща теоретична и практиконасочена подготовка като офицери и сержанти от ВВС на Република България, както и на студентите-бъдещи инженери по авиационните специалности. Чуждоезиковото обучение цели създаване на възможности за успешна работа на военните специалисти в структурите на НАТО, както и способности на всички обучаеми да използват английски език в своето цялостно изграждане като авиационни специалисти.

3. Задачи
     - Даване на знания за човека, обществото и социалните структури в контекста на редица обществени науки, преподавани в катедрата;
     - Изучаване на основните проблеми на военното дело като част от обществения живот в исторически план и в настоящето;
     - Подготовка  на обучаемите по английски език на различни нива на владеене на ливгвистичната система;
     -Подготовка по специализиран английски език на курсанти и офицери от ВВС;
     -Подготовка на курсанти от всички специалности по лидерското им изграждане;
     -Провеждане на възпитателна дейност с курсантите и студентите за тяхното изграждане като родолюбиви българи с висок морал, войнски  и граждански добродетели.

4. Преподавани учебни дисциплини в катедра „Лидерство и чуждоезиково обучение“.
     -Философия
     -Военна психология и педагогика
     -Военна етика и естетика
     -Езикова култура
     -Икономика
     -Етика, поведение и протокол
     -Бизнес етика и деонтология
     -Военна история
     -Военна география
     -Икономика на въздушния транспорт
     -Човешки фактор
     - Нормативна уредба за въздухоплаването
     - Въздушно право
     -Логика
     -Авиационна психология
      -Професионална среда
     -Английски език
     -Авиационен англиски език
     - Аеронавигационен справочник „Джепсън“
     -Лидерска подготовка

5. Академичен състав на катедрата
     -доц. д-р Владислав Георгиев Симонлийски , ръководител на катедрата
     -гл. ас. Красимира Илиева Дилкина
     -гл. ас. Яни Тодоров Коджабашев
     -гл.ас. Васил Даков Жилевски
     -гл. ас. Светозар Стратев Димитров
     -ст.пр. Ваня Любомирова Кацарска
     -ст.пр. Пепа Кирилова Гергова
     -ас. Антон Методиев Грамтиков
     -пр. Явор Цветанов Върбанов
     -пр. Павлина Лазарова Дачева
     -пр. Детелина Маринова Кузева

6. Контакти
064/822079, в. 65710- доц. д-р Симонлийски

Назад