Катедра "Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение“

Преподавателите от катедра четат курсове в следните направления:
 • Авиационно въоръжение;
 • Щурманска и тактическа подготовка;
 • Физическа подготовка.
Основни цели:
 • Обучение на курсанти в ОКС „бакалавър“ по специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от ВВС“ (Авиационно въоръжение, Ръководител полети – щурман УВД) и гражданска специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“.
 • Обучение на студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ (Авиационни автоматични системи).
 • Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по научните специалности „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, шифър 02.02.08 и „Организация и управление на въоръжените сили” шифър 05.12.01.
 • Обучение на военни и граждански лица в курсове за следдипломна квалификация.
Основни задачи:
 • Изпълнение на изискванията на квалификационните характеристики и учебните планове;
 • Повишаване квалификацията на преподавателския състав;
 • Прилагане на резултатите от научните изследвания в образователния процес.
Дисциплини преподавани в катедрата:
 • Теория на прицелването;
 • Авиационна балистика;
 • Оптико-електронни прибори и системи;
 • Установки и системи за управление на авиационното въоръжение;
 • Физика на взрива;
 • Наземни системи за контрол и диагностика;
 • Ремонт на авиационното въоръжение;
 • Авиационни средства за поразяване;
 • Техническа експлоатация на АТ;
 • Авиационно артилерийско оръжие;
 • Системи за автоматично управление на безпилотни летателни апарати;
 • Бойно използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение;
 • Въоръжение на летателните апарати;
 • Теория на управлението;
 • Операции различни от война и операции по поддържане на мира;
 • Физическа подготовка;
 • Основи на научното изследване;
 • Теоретични основи на надеждността;
 • Теоретични основи на контрола и диагностиката на технически системи;
 • Въздушна навигация;
 • Щурманска подготовка;
 • Основи на организацията на летателната дейност;
 • Самолетоводене с комплексни навигационни системи;
 • Обслужване на въздушното движение;
 • Средства и системи за обслужване на въздушното движение;
 • Теория и методика на насочването;
 • Технология на работа и методика на обучение на ръководител полети;
 • Тактика на военновъздушните сили;
 • Тактика на родовете войски от вида въоръжени сили;
 • Щабни процедури и работа на щабовете;
 • Тактически учения и симулации.
Академичен състав на катедра "Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение“. 

1. проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков – oss_10@abv.bg, OStoykov@aff.nvu.bg ;
2. доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев
3. доц. д-р инж. Петър Милков Кулев
4. м-р д-р инж. Милен Атанасов Атанасов, гл. асистент – maa_05@abv.bg
5. доц. д-р инж. Стоимен Николов Каремов
6. подп. инж. Веско Николаев Николов, гл. асистент
7. подп. доц. д-р Юрий Цеков Топчийски
8. доц. д-р инж. Красимир Нинов Кръстев
10. гл. асистент инж. Димитър Иванов Чилингиров
11. гл. асистент инж. Пенчо Кинов Дулевски
12. к-н инж. Ивайло Красимиров Кръстев, асистент

Назад