Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии”

 
Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии" е наследник на създадената през 1959 катедра "Авиационно оборудване", преименувана през 1994 на катедра "Електротехника и автоматика". През 2002 г. е обединена с катедра "Автоматизация и управление на войските". Катедрата разполага с богата и уникална за страната учебно-материална база, като лаборатории и техническа база за ремонт на авиационното оборудване с намиращите се на експлоатация в Р България летателни апарати. През последните две години учебно-материална база е обновена и усъвършенствана със създаването на нови лаборатории по "Системи за автоматично проектиране и симулиране", "Микропроцесорни системи за вграждане" и "Авиационен тренажор на самолет PILATUS".
Катедрата е профилираща за Националния военен университет в обучението по гражданската специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника". Извършва се обучение на курсанти и студенти по бакалавърски и магистърски програми по над 30 учебни дисциплини, групирани в 5 учебно-методически направления. Преподават се и дисциплини от учебни планове по специалностите "Електроника" и "Авиационна техника и технологии", и „Авионика”.
Катедрата е водеща в обучението на курсанти по специализацията "Авиационно електро-приборно и автоматично управление", извършвано за нуждите на българските Военно въздушни сили. В тази специализация влиза над 85% от съвременната авионикс (Avionics). Останалите 15% са кислородно и електрооборудване, включвани в авиационната микеникс (Mechanics).
Учебно-методическите цели на катедрата са свързани с обучението на висококвалифицирани, широко-профилни кадри за военната авиация, авиационните експлоатационни фирми, ремонтните авиационни предприятия и институциите, свързани с организацията и управлението на авиационния транспорт.
Научно-развойната и изследователска дейност в катедрата е свързана с нуждите на българските ВВС за повишаване на надеждността в експлоатационната и ремонтно - технологична дейност за съществуващата авиационна техника. В катедрата са завършени и в момента се работи по създаването на редица нови образци военна техника.

Органи за управление:
1.Катедреният съвет е от 13 члена на академичния състав на основен трудов договор от които един професор, 7 доценти, 4 главни асистенти и 1 асистент. В състава на катедрата влиза и гост-преподавателя доц. Тончев.
2.Ръководител на катедра:
доц. д-р инж. Анастас Николов Маджаров

Предметно-методически направления:
1.Електротехника, електрически измервания и електрически машини;
2.Авиационно, приборно и пилотажно-навигационно оборудване на летателни апарати;
3.Електроснабдяване и електрообзавеждане на летателни апарати;
4.Авиационни системи за автоматично управление и комплекси за обработка на информация;
5.Микропроцесорна техника, информационни системи и технологии.

Преподавателски състав:
 

 

Преподавател

E-mail

1

доц. д-р инж. Анастас Николов Маджаров

AMadjarov@aff.nvu.bg

2

доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков

MRaikov@aff.nvu.bg

3

доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков

HJonkov@aff.nvu.bg

4

доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев

RGeorgiev@aff.nvu.bg

5

гл ас. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

SBiliderov@aff.nvu.bg

6

проф. д.м.н. Косто Вълов Митов

KMitov@aff.nvu.bg

7

доц. д-р инж. Емил Димитров Тончев

ETonchev@aff.nvu.bg

8

доц. д-р инж. Нечко Дочев Нечев

NNechev@aff.nvu.bg

9

доц. д-р Юлиян Станчев Станчев

JStanchev@aff.nvu.bg

10

доц. д-р инж. Николай Йонков Пътев

NPtev@aff.nvu.bg

11

гл ас. инж. Йордан Петков Вълов

JVulov@aff.nvu.bg

12

гл. aс. инж. Олег Антимов Бойчинов

OBoichinov@aff.nvu.bg

13

ас. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев

MKambushev@aff.nvu.bg

14

гл. ас. инж. Йоно Томов Радомирски

YRadomirski@aff.nvu.bg


За връзка: доц. д-р инж. Анастас Николов Маджаров AMadjarov@aff.nvu.bg

Назад