Търг за отдаване под наем на имот - район Шумен

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

07 март 2012 г. № 373 гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г. и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, намиращи се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, ВР 1276, учебен блок – сграда № 8 – Коридорна площ от 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата и учебен блок – сграда № 25 – Коридорна площ от 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата, общо 2 кв. м.;

2. Имотът се отдава под наем за монтиране автомати за пакетирани изделия и безалкохолни напитки.
3. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
4. …………………………………………………………..
5. Първоначалната наемна цена на имота, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е както следва:
- Учебен блок – сграда № 8 – Коридорна площ от 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата – в размер на 175 (сто седемдесет и пет) лева без ДДС;
- Учебен блок – сграда № 25 – Коридорна площ от 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата – в размер на 175 (сто седемдесет и пет) лева без ДДС.
Кандидатите за участие задължително подават едно общо заявление и за двата автомата за пакетирани изделия и безалкохолни напитки, с обща първоначална наемна цена в размер на 350 (триста и петдесет) лева без ДДС.
6. Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация, от 13.03.2012 г. до 17.04.2012 г. между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
7. Търгът за отдаване под наем на имота подробно описан в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 18.04.2012 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 от 11,00 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са следните:
8.1. Кандидатите еднолични търговци и управителите на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер и да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон;
8.2. Кандидатите да притежават документи от санитарните власти за срока на годност и разрешение за употреба в Република България на всеки продукт влаган в автомата;
8.3. Разходите за ток са включени в месечната наемна цена при определяне на първоначалната наемна цена.
8.4. Автоматите на пакетирани изделия и безалкохолни напитки на кандидата за участие в търга да имат възможност за минимален брой видове пакетирани изделия и безалкохолни напитки – 10 вида;
8.5. Машините да са пълен автомат;
8.6. Машините да са настроени да приемат монети от 5 ст. до 1 лв. включително, емитирани от БНБ;
8.7. Машините да са настроени да връщат ресто;
8.8. Кандидатите са длъжни да се съобразяват с регламентирания пропускателен режим в НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС” при закупуване, оглед, подаване на документи, участие в процедурата и при изпълнение на сключен договор.
9. Описанието на имота, неговото предназначение, срокът за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) - на видно място на порталите на университета. Списъкът на изискуемите се от участниците в търга документи е обявен в тръжната документация.
10. Утвърждавам тръжната документация на обектите и определям цена за закупуване в размер на 20,00 лв. с ДДС.
10.1. Закупуването на тръжната документация да се извършва в гр. Шумен, ул. „Карил Шкорпил” № 1, отделение „Финанси”, от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден, от 13.03.2012 г. до 17.04.2012 г.
10.2.  Заявленията за участие се подават в деловодството на НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, всеки работен ден от 14,00 до 16,30 ч. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е до 16,30 ч. на 17.04.2012 г.
11. Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 350 (триста и петдесет) лв. Същата да бъде внесена по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 74313300835500, BIC IABGBGSF, гр. Велико Търново.
12. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 2 /два/ дни след провеждане на търга.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР” и декана на факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, а контролът по изпълнението ще осъществя лично.

ЗА НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ЗАМ.-НАЧАЛНИКЪТ НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ЧАСТ
Полковник инженер                   П       Георги Камарашев, доц. д-р
      07.03.2012 г.

Заповед за заместване № 277/21.02.2012 г.

Назад