Факултет „Общовойскови” управление

В изпълнение на Закона за висшето образование, органите за управление на факултета са общото събрание, деканът и факултетния съвет.

 
Общото събрание е в състав от 138 членове. От тях: академичен състав – 107, обучаеми – 26, административен персонал – 5. Събранието ежегодно провежда заседания, на които се приема доклад на декана за дейността на факултета. Събранието избира Факултетен съвет и декан след изтичане на техният мандат.
 
Факултетният съвет е в състав от 28 члена, от които 22 хабилитирани преподаватели, 3 нехабилитирани преподаватели и 3 обучаеми. Провежда заседания ежемесечно, на които се разглеждат въпроси свързани с организацията на учебния процес; избор и утвърждаване на избори за ръководни органи във факултета и катедрите; оценка и научно израстване на академичния състав; привличане на гости и хонорувани преподаватели и редица други съгласно законите и правилниците на университета.
 
Деканът  на факултета – полк. доц. д-р инж. Христо Атанасов, е избран от Общото събрание. Той ръководи ежедневната дейност във факултета и го представлява. Организира и контролира учебно възпитателния процес.
 
По предложение на декана и с решение на Факултетния съвет са избрани двама заместник-декани - полк. доц. д-р инж. Свилен Стефанов и доц. д-р Марко Златев. Полковник Стефанов подпомага декана и го замества при необходимост. Той отговаря за военната подготовка, системата за управление на качеството на обучение във факултета и обучението на специализантите. Доцент Златев отговаря за организацията на академичната подготовка и научноизследователската дейност във факултета.
 
С решение на Факултетният съвет е създаден помощен съвещателен орган на декана – Декански съвет в състава на който влизат заместниците и ръководителите на катедри. Съветът ежеседмично провежда свои заседания, на които се обсъждат и решават текущите задачи и проблеми при организацията на учебния процес.
 
Служба “Планиране, организация и отчет на учебния процес” включва административен персонал, чиито задачи са свързани с воденето на необходимата документация за учения процес.

Назад