Факултет „Общовойскови” за нас

Факултет „Общовойскови” е едно от основните структурни звена на Националния военен университет „Васил Левски”, което реализира обучението на курсанти и студенти за нуждите на Българската армия, Министерството на отбраната и други държавни и частни организации и структури. Обучението се извършва в различни професионални направления за които е получена програмна акредитация. Факултетът се намира в централния район на НВУ „В. Левски” в град Велико Търново и осигурява следните възможности:

  • Обучение в ОКС „бакалавър” по акредитирани специалности в посочените по-горе професионални направления;
  • Обучение в ОКС „магистър” на атрактивни цени;
  • Обучение в ОНС „доктор” в акредитирани научни направления;
  • Провеждане на курсове за следдипломна квалификация;
  • Обучението се извършва от хабилитирани и високо квалифицирани преподаватели в пълно съответствие с изискванията на Закона за висшето образование;
  • Богата учебно–материална база, осигуряваща пълноценно обучение и придобиване на практически навици и умения във всички професионални области;
  • Настаняване за студенти в общежития намиращи се в района на университета и др.

Назад