Цели на Факултет „Общовойскови”

Да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование, които да са способни да извършват активна познавателна дейност, да са със затвърдени положителни морални и волеви качества, с развити интелектуални и физически възможности, със знания и умения за управление на човешки и материални ресурси в структурите на държавната и местната администрация.

Назад