Задачи на Факултет „Общовойскови”

 1.  Да провежда обучение:
  • в ОКС “магистър” и “бакалавър” по акредитирани специалности от професионалните направления от съответните области на висшето образование;
  • и в ОНС “доктор” по акредитираните научни специалности.
 2.  Да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица.
 3. Да извършва научни и приложни изследвания.
 4. Да извършва издателска и културна дейности.
 5. Да осъществява възложени дейности, свързани с отбраната на страната.
 6. Организиране на научни форуми с участие на преподаватели и обучаеми и такива с международно участие.
 7. Участие в проекти за развитие на научноизследователската база и академичния състав.

Назад