Историческа справка Факултет „Общовойскови”

През учебната 1972-1973 г. се създават три сектора: “Свързочни войски”, “Инженерни войски” и “Химически войски”. В техните структури са включени съответните катедри – “Електроника”, “Свързочна подготовка”, “Военноинженерна подготовка” и “Военнохимическа подготовка”, подразделенията от обучаемите курсанти, както и обслужващите звена. По същество това са първообразите на днешните факултети. Приемането на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за висшето образование и влизането им в сила от началото на 1996 г. постави пред висшето военно образование нови изисквания. Структурно военните училища трябваше да преминат на факултетна организация и да се разкрият процедури за тяхната акредитация.
 
В изпълнение на тези изисквания, от есента на 1998 г., с въведените нови щатове, са формирани три факултета, като катедрите са разпределени в тях в зависимост от гражданските специалности и обучаемите. Създадена е нова катедра “Физическа култура и спорт”, с което броят им става седемнадесет. Освен това, на повечето от съществуващите е променено наименованието, в зависимост от преподаваните дисциплини според държавните изисквания.
 
Така във факултет “Командно-инженерен” (първи) са включени следните седем катедри: “Тактика”, “Огневи системи и стрелба” (бившата “Огнева подготовка”), “Инженерно осигуряване” (бившата “Военно-инженерна подготовка”), “Танкова техника” (бившата “Бронетанкова подготовка”), “Бронетранспортьори и автомобили” (бившата “Бронетранспортьори и автомобилна подготовка”), “Техническа механика” (бившата “Двигатели с вътрешно горене”) и “Машиностроене и уредостроене” (бившата “Ремонт на въоръжението и техниката”). Пет са катедрите във втория факултет, който се нарича “Комуникационно-информационни системи”: “Военни радио и телекомуникации”(бившата “Свързочна подготовка”), “Радиоелектроника” (бившата “Електроника и радиотехника”), “Автоматика, информационна и управляваща техника” (бившата “Автоматизирано управление на войските”), “Ядрена, химическа, биологическа защита и екология” (бившата “Военно-химическа подготовка”) и “Висша математика”.
 
В третия факултет “Специално и тилово осигуряване” са също пет катедри – “Разузнаване” (бившата “Разузнавателна подготовка”), “Приложна лингвистика” (бившата “Езикова подготовка”), “Войскови тил и стопанско, управление” (бившата “Войскови тил”), “Обществени науки” и “Физическа култура и спорт”.
 
Поради това, че няма прием на курсанти във ВВОВУ “Васил Левски” и през 2000 г., от 1 септември втори и трети факултет са обединени в един – “Комуникации и логистика”. Освен това катедра “Разузнаване” е отделена от “Тактика”, но към последната е включена бившата катедра “Физическа култура и спорт” като методическо направление. Така броят на катедрите се запазва 14 – по седем в двата факултета. От 1 септември 2001 г., независимо от възобновения прием, двата факултета се обединяват в един – “Общовойскови”. В него има общо 12 катедри. Промените в тях се изразяват в това, че катедрите “Танкова техника” и “Бронетранспортьори и автомобили” се обединяват в катедра “Танкова техника, бронетранспортьори и автомобили”, а катедрите “Военни радио и телекомуникации” и “Радиоелектроника” – в катедра “Комуникационни и информационни системи”. Освен това, катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” се преименува в “Компютърни технологии”, а катедра “Техническа механика” – в катедра “Математика и механика”.
 
След създаването на Националния военен университет “Васил Левски” през юни 2002 г. неговите основни звена са три факултета – “Общовойскови” във Велико Търново, “Артилерия противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи” в Шумен и “Авиационен” в Долна Митрополия. Катедрите в тях са формирани според гражданските и военни специалности, по които се извършва обучението.

Назад