Факултет „Общовойскови” структура

 
Факултет "Общовойскови" се състои от:
  • Ръководство;
  • Академична част;
  • Курсантски батальон;
  • и обособени звена.
Курсантския батальон е структура, която осигурява настаняването и ежедневните дейности на курсантите извън рамките на учебния процес. Неговата дейност е насочена към възпитание на бъдещите офицери в дух на патриотизъм, любов към военната професия и приучаването им към реда и дисциплината характерни за военната служба.
Обособение звена са Център за следдипломна квалификация и Учебен комплекс.

Назад