Катедра "Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски"

Кратка историческа справка

Катедра “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” има 63-годишна история и е най-старото учебно-методическо звено в българската военно-образователна система. Тя води началото си от есента на 1945 г., когато със заповед № 249 от 5 ноември на началника на Народно военно училище “Васил Левски” генерал-лейтенант Христо Стойков, за първи път са създадени шест катедри, първата от които е “Тактически науки”.
В периода 1950-1959 г. катедрата съществува като цикъл “Тактически”. Важен момент от историята в този период е формирането в началото на 1957 г. на предметно-методическите комисии (ПМК), пет на брой, което по същество очертава различните направления в неговата дейност.
През есента на 1959 г., когато военното училище е реорганизирано във висше учебно заведение, циклите са преобразувани в катедри. От цикъл “Тактически” са създадени две катедри “Обща тактика” и “Бронетанкови и механизирани войски”.
В началото на следващата учебна година двете катедри са слети и новата катедра е наречена “Тактика”. Под това име катедрата съществува повече от 40 години с две изключения. През учебната 1992-1993 г., когато се нарича “Тактика и управление на войските”, поради сливането с катедра “Автоматизация на управлението на войските”. От януари до септември 2000 г. тя е обединена с разузнавателната катедра и в щата е записана като “Тактика и разузнаване”.
След създаването на Националния военен университет чрез преобразуване на трите военни училища във В. Търново, Шумен и Д. Митрополия, катедрата е основната профилираща военна катедра на факултет “Общовойскови” и се нарича “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”.
В момента тя е наследник на две от катедрите в бившето ВВОВУ “Васил Левски” “Тактика” и “Огневи системи и стрелба”. Това са и двете основни направления в учебната и методическата работа на нейния академичен състав.

Мисия на катедрата

Обучението в катедрата преди всичко е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на базова компетентност в областта на военното дело, а също така и знания за дейността на гражданските политически, социално-икономически структури и системи.
Офицерът е лидер, единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.
За целта в катедра “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” се подготвят, обучават и възпитават бъдещите офицери от Сухопътните войски.

Задачи пред катедрата

Основната задача пред катедрата е обучение на бъдещите офицери  с изградени лидерски, морални и волеви качества, добили достатъчно знания в областта на военното дело, с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които им позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования, с висока обща култура и комуникативни способности и развити интелектуални качества.

В резултат на обучението си курсантите придобиват:

 • висше образование по специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.

Освен това те се подготвят за следните задачи:

 • да планират, организират и ръководят бойната подготовка на личния състав и да поддържа необходимите оперативни способности на повереното им подразделение;
 • да участват с подчиненото им подразделение в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да участват в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.

В катедрата се обучават и офицери в курсове за следдипломна квалификация:

 • командири на мотопехотни (танкови) батальони;
 • командири на мотопехотни (танкови) роти;
 • новоназначени офицери от граждански лица;
 • командири на разузнавателни роти;
 • командири на инженирно-сапьорни роти;
 • командири на свързочни роти;
 • началници на служби МТО.

Дисциплини,преподавани в катедрата

 1. Огневи системи и теория на стрелбата;
 2. Военна география;
 3. Военна история;    
 4. Обща тактика;
 5. Организация и използване на тактическите подразделения от видовете, родовете и специалните войски;     
 6. Тактика на родовете войски от вида въоръжени сили;    
 7. Организация и работа на щабовете, компютърни смулации на тактически задачи;     
 8. Методика на тактическата подготовка;     
 9. Осигуряване на боя;     
 10. Тактико-специална подготовка;     
 11. Участие в операции, различни от война;      
 12. Огнева подготовка със стрелково оръжие (танко-огнева подготовка);     
 13. Артилерия и ПВО на сухопътните войски;     
 14. Методика на огневата (танко-огневата) подготовка;     
 15. Огнева подготовка със стрелковото оръжие;     
 16. Методика на огневата подготовка;     
 17. Бойни и технически средства и системи;     
 18. Практическа подготовка (стаж);     
 19. Локални войни и конфликти;     
 20. Балистика;     
 21. Стрелкови тренировки;     
 22. Щабни и тактически процедури при участие на подразделенията във военни конфликти под национално и многонационално командване;     
 23. Компютърно симулиране на тактически задачи;     
 24. Участие в омиротворителни операции на ООН;     
 25. Основи на щабните процедури в НАТО;     
 26. Бойна готовност и мобилизация;    
 27. Компютърни симулации на тактически задачи;     
 28. Начална военна подготовка;     
 29. Тероризъм и антитероризъм;     
 30.  Теория на риска, рискове и заплахи за националната сигурност;     
 31. Управление на кризи;
 32. Евакуация от райони и обекти;
 33. Социални и демографски аспекти на сигурността.   

Кабинетна и полигонна учебно-материална база

Катедрата разполага с 18 учебни кабинета и учебни зали. Полевите, ТСЗ, стрелбите и стрелковите тренировки се провеждат в приказарменните учебни полета, тактически учебни полета и стрелбищните комплекси „Беляковец” и „Дебелец”. В процес на изграждане е център за изучаване на "Системата за командване и контрол”.

По специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” се изграждат бъдещи офицери с изразени лидерски, морални и волеви качества, които могат да командват подразделения от основните родове и специални войски от сухопътните формирования. Те имат достатъчни знания в областта на военното дело, информационните технологии, техническите и хуманитарните науки, които им позволяват да се усъвършенстват в управлението на по-големи подразделения и части. Завършилите специалността са в състояние да организират и ръководят дейността на подчинените си в мирно и военно време, както и при участие в управление на кризи и операции, различни от война. Познават основно и могат да боравят с различни образци оръжие и да управляват видовете технически, транспортни и бойни средства и системи. Обучението по специалността осигурява специфични теоретични и практически знания и умения за психологически подход при управлението на социални групи, каквито са войсковите единици.
Офицерът е лидер-единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.

 

Назад