Катедра "Комуникационни и информационни системи"

Главна цел:

Да подготвя висококвалифицирани кадри по комуникационна и информационна поддръжка за подразделенията и формированията на БА и структурите на националното стопанство, с изградени мениджърски и  затвърдени лидерски качества, с развити интелектуални и физически възможности, със знания и умения за управлението на комуникационните и информационни ресурси, за изработването и вземането на обосновани и целесъобразни  решения по осигуряването на процеса за комуникационна и информационна поддръжка, както и за извършването на научни изследвания.

Основни задачи:

1.  Да провежда обучение:
- в ОКС “бакалавър” по “Военно дело” – подразделения от военните комуникационни и информационни системи; 
-  в ОКС “магистър” по специализация „Защита на класифицираната информация” на специалност „Национална и регионална сигурност” от професионално направление “Сигурност и отбрана”;
2. Да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи от структурите по комуникационна и информационна поддръжка от състава на Българската армия и Министерство на отбраната;
3.  Да извършва научни и приложни изследвания в областта на комуникационните и информационни сиситеми;
4. Да усъвършенства стила и метода на работа на академичния състав и издигане на престижа на военната професия.
 
Приоритети :
 
1.Изучаване на съюзните стандартизационни, доктринални и концептуални документи на НАТО и практическото им реализиране в обучението на  кадрите по комуникационна и информационна поддръжка;
2. Актуализиране на учебно-плановата документация, отнасяща се до оперативната и бойната подготовка, комуникационното и информационно осигуряване, съобразно законовата нормативна уредба;
3.   Развитие и усъвършенстване на УМБ; 
4. Укрепване и разширяване на международните контакти в областта на комуникационните и информационни системи;
5.  Усъвършенстване и научно израстване на академичния състав на катедрата.
 
Структура:
 
Началник на катедра: полк. доц. д-р Наско Стефанов Загоров
Методическо направление „Военни комуникационни системи” с председател подполковник Илиян Цветанов Ангелов, гл.ас.;
Методическо направление „Информационни системи” с председател майор Йордан Райков Стоянов, ст.ас.

Научна дейност - основни насоки:

1. Изследвания в областта на военните комуникационни и информационни системи;
2. Разработване на дисертационни трудове по проблемите на комуникационните и информационни системи на формированията и подразделенията в условия на професионализация на БА и участие в ОПМ;
3. Усъвършенстване на технологията на обучение;
4. Участие в научни форуми у нас и в чужбина.

Учебно-материална база:

1. Кабинети;
2. Гараж кабинети;
3. Специализирани лаборатории.

Назад