Катедра "Управление на ресурси и технологии"

1. Място и потребност.
Катедра „Управление на ресурси и технологии“ е основно звено на факултет „Общо-войскови” при НВУ „Васил Левски” и осигурява обучението на курсанти, студенти и специализанти за получаване на подготовка в различни области на висшето образование. Провежда обучение в: ОКС “бакалавър” по специалности от професионално направление “Военно дело”; ОКС “магистър” и “бакалавър” по специалности от професионално направление “Общо инженерство”; НОС “доктор” в област на висшето образование “Технически науки”.Обучението се осъществява в следните форми: редовно, задочно и в системата на курсове за следдипломна квалификация.
Подготвя курсанти по акредитираната специалност "Организация и управление на тактическите формирования за логистично осигуряване" със специализации: "Танкова и автомобилна техника" и "Въоръжение и боеприпаси”. Освен това тя е основно звено, реализиращо обучението на студенти в професионално направление "Общо инженерство" със специалности: „Управление на ресурси и технологии”,  "Автомобилна техника и транспортна логистика" и "Индустриален мениджмънт". Има отношение при обучението на студенти по специалност „Национална и регионална сигурност” и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” и военнослужещи в различни курсове за следдипломна квалификация.

 2. Аспекти на обучението в образователна квалификационна степен „бакалавър”.
Основната дейност на преподавателския състав на катедра "УРТ" е насочена към подготовка на  офицери, способни да организират и провеждат всички необходими мероприятия по поддръжката и експлоатацията на техниката и въоръжението в Българската армия, а също и  на специалисти с висше образование със задълбочени познания в областта на автомобилната и верижната техника, въоръжението и боеприпасите и техническият мениджмънт, които да прилага инженерните методи и модели при проектирането, поддържането, експлоатацията и ремонта на образци техника от различни технически системи и обекти.

3. Основните цели на обучението.
Те са свързани с новите реалности и не се променят, а се обогатяват чрез изучаване на закономерностите, характера, съдържанието и принципите за организиране и провеждане на техническата , технологичната и иновационната  дейност в Българската армия.
Да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование, способни да извършват активна познавателна дейност, с изградени морални и волеви качества, с развити интелектуални и физически възможности, със знания и умения за ресурсното и технологично осигуряване дейността на граждански и военни структури и системи. отговарящи на изискванията на Европейския съюз (Директива 89/43Д/ЕИО).
Випускниците завършват обучението си подготвени интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на сигурността и отбраната, управлението на ресурсите, технологиите, индустриалният мениджмънт и използването на военнотехнически системи.

В резултат на цялостната си подготовка в Университета, випускникът се формира като личност:

 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • със широки познания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.

В резултат на обучението си випускникът придобива:

 • висше образование по специалността “Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване, образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”.
 • висше образование по гражданка специалността: „Управление на ресурси и технологии", „Автомобилна техника и транспортна логистика" и "Индустриален мениджмънт".

4. Основни задачи на обучението.
Даване на фундаментална подготовка на обучаемите за бъдещото им изграждане като специалисти от логистичното осигуряване на съвременните конфликти и предизвикателствата на днешното време; да прилага инженерните методи и модели при проектирането,  експлоатацията и възстановяването на образци техника и различни технически системи и обекти; създаване на практически навици за работа в екип и вземане на консенсусни решения със съвременни методи; формиране на дискусионна творческа среда на работа, развиване на възможности за работа в международна среда, обмяна на опит, участие в конференции и учения и формиране на нова култура на управление и комуникации, отговаряща на съществуващата в страните – членки на НАТО.

Випускниците трябва да са подготвени да решават следните задачи:

 • да планират, организират и ръководят бойната подготовка на личния състав, да поддържа необходимите оперативни способности на повереното им подразделение;
 • да участват с подчинените им подразделения в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
 • да участват в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война, на и извън територията на страната.
 • да оценява качеството на машиностроителни изделия в съответствие с изискванията на стандартите от серията EN ISO 9001:2000;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, като оценява системата на риска и организира изпълнението на взетото решение;
 • да прилага правната и нормативна уредба;
 • да умее да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • да владее терминологията в областта на управлението и логистиката;
 • ефективно да управлява поверените му информационни, материални, финансови и човешки ресурси;
 • успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
 • да умее да работи с текстообработващи програми, електронни таблици, програми за презентации и бази от данни;
 • да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си.
 • да извършва проучвателна, внедрителска, експлоатационна, мениджърска, фирмена и сервизна дейности в областта на автомобилната техника от всякакво естество, в малки и средни фирми с насока управление на транспорта.

4.1. Решаване на основните задачи на катедра „Управление на ресурси и технологии”.
Катедра „Управление на ресурси и технологии”, рганизира, координира и управлява своите ресурси (академичен състав, планове, програми, процедури, учебно-материална база и технически средства), за да провежда съвременно обучение и да реализира своите цели в съответствие с държавните стандарти. Това се постига чрез разработване и обучение по учебни планове и програми, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили.

Обучението в катедрата се извършва от висококвалифициран академичен състав, кой-то осигурява качество на образованието и научните изследвания.

 • Издигането на нивото на преподаване на учебния материал в съответствие с обективните реалности в обществото и армията и европейските и световните тенденции в образованието.
 • По-нататъшно повишаване на личната подготовка и научно развитие на академичния състав в съответствие със стандартите на НАТО, ЕС и съвременните изисквания към висшето образование.
 • Провеждане на активна и целенасочена дейност на академичния състав за създаване на положителна мотивация в обучаемите за усвояване на учебното съдържание.
 • Продължаване разработването на ново учебно съдържание и търсене на оптимални форми и варианти за поднасянето му на обучаемите.
 • Изучаване на международния опит и неговото прилагане при търсенето на нови форми и методи на обучение.

Моделът на обучение в е изграден на принципа на последователно натрупване на знания, като се върви от единичното към общото при цялостно и всеобхватно изпълнение на учебния план.

5. Тематично групиране на учебните дисциплини.
Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.  За специалност: “Управление на ресурси и технологии”, "Автомобилна техника и транспортна логистика" и "Индустриален мениджмънт" от професионално направление „Общо инженерство” се получават компетенции и знания по модули от учебните планове както следва:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

Общо инженерство

СПЕЦИАЛНОСТ

Управление на ресурси и технологии

Индустриален мениджмънт

Автомобилна техника и транспортна логистика

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Инженер по въоръжение и боеприпаси

Инженер по автомобилна техника

Инженер

Инженер по автомобилна техника

     
 
6. Насоки за повишаване ефективността на учебния процес.
От анализа на факторите, от които зависи ефективността на учебния процес, се очертават следните насоки за повишаване на ефективността му:
 • Непрекъснато повишаване на научната, методическата и езиковата подготовка на преподавателския състав, чрез участие в курсове за повишаване на квалификацията и езикови курсове (у нас и в чужбина), разработване на дисертационни трудове и хабилитации;
 • Разнообразяване на формите на обучение с курсанти, студенти и специализанти;
 • Поддържане на тесни връзки с катедри обучаващи в професионално направление „Общо инженерство”от граждански и  военноучебни заведения у нас и в чужбина.

 

Назад