Катедра "Национала и регионална сигурност"

Цел:
Да подготвя висококвалифицирани кадри по национална и регионална сигурност с изградени управленски и лидерски качества, с развити интелектуални и физически възможности, със знания и умения за управлението на регионални и национални ресурси, за изработването и вземането на обосновани и целесъобразни решения по управление на кризи, както и за извършването на научни изследвания.
 
Основни задачи:
- Утвърждаване на катедрата като водещо научно-преподавателско и профилиращо звено на факултет “Общовойскови”;
- Научно и методическо израстване на преподавателския състав в съответствие с новите изисквания и стандарти във висшето образование;
- Създаване и развитие на контакти с други научни, изследователски и практически учреждения и институции от страната и чужбина с цел обмен на знания, опит и практики;
- Изследване на резултатите от процеса на обучение с цел корекции и усъвършенстване на учебните планове, програми и съдържание на учебно-възпитателния процес;
- Развитие на учебната и материалната база на катедрата и превръщането й в полезно и привлекателно място за обучаемите и преподавателите;
- Поддържане на оптимално ниво на системата за управление на качеството на обучение и традициите на системния подход в обучението.
 
Структура:
Ръководител на катедрата: доц. д-р Марин Тодоров Петков;
Методическо направление „Военни аспекти на сигурността” с председател
доц. д-р Елена Атанасова Бораджиева и академичен състав:
- полк. проф. д-р Георги Василев Камарашев
- полк. доц. д-р Христо Атанасов Атанасов
- подп. д-р Невена Цветкова Атанасова-Кръстева
- к-н ас. Димитър Рачев Димитров
Методическо направление „Правно-политически аспекти на сигурността”
с председател доц.д-р Георги Дянков Чиллев и академичен състав:
- гл. ас. Мария Стефанова Добрева
- гл. ас. Христина Игнатова Братанова
- гл. ас. Събин Иванов Събев
- гл. ас. Стоян Димитров Баръмов
- ст. л-т Евелина Асенова Найденова
-старши експерт Анжела Дупалова.
Обучаеми в катедра „Национална и регионална сигурност”:
- курсанти по военни и граждански специалности във факултет „Общовойскови”;
- студенти в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър” по специалностите: “Национална и регионална сигурност”и “Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”;
- докторанти в научно направление 05.02.24 – “Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и сигурност)”;
- офицери и граждански лица от курсовете за следдипломна квалификация: “Мотивация и качество на живот и връзки с обществеността”, “Курс за новоназначени преподаватели в НВУ „В. Левски”.
 
Организиране и провеждане на курсове.
За повишаване подготовка на военнослужещите от Българската армия и преподавателите от НВУ „Васил Левски” в катедра „Национална и регионална сигурност”  се организират и провеждат следните курсове:
- курс за следдипломна квалификация: Офицер от органите по МКЖ и ВО.;
- курс за допълнителна квалификация:Курс по дидактика за новоназначени преподаватели в НВУ „Васил Левски”.
 
 Тематично групиране на учебните дисциплини.
Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, чрез които  за специалност „Национална и регионална сигурност” от професионално направление „Национална сигурност” се получават компетенции и знания по  модули от учебните планове както следва:
1. Военни аспекти на сигурността;
2.Граждански и правно-политически аспекти на сигурността;
3. Фундаментални и естествени науки;
4. Езикова подготовка;
5. Психофизическа подготовка.
 
Учебно-материална база:
Катедрата разполага със специализирани кабинети по:
- “Национална и регионална сигурност”;
- “Право”;
- „Лидерство”;
- “Военна психология и педагогика”;
- “Реторика”;
- “История”;
- „Философия и логика”.
 
В резултат на обучението си випускникът придобива:
- висше образование по специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
- висше образование по специалността “Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.
 
Випускникът придобива изградени нови способности:
- да прилага правната и нормативна уредба в областта на националната и регионалната сигурност;
- да умее да анализира, прогнозира и оценява условията за възникване на кризи и конфликти;
- да мисли творчески и критично, обективно и достоверно да анализират потенциалните рискове е заплахи;
- да умее обективно да анализира социалните, икономическите и политическите процеси в обществото;
- да владее нормите на философията, етиката и деонтологията;
- да владее международната терминология по сигурността и отбраната;
- да прилага психологичните прийоми на лидерството в екстремални ситуации;
- ефективно да управлява материални и човешки ресурси;
- успешно да работи в екип и в нееднородна среда, включваща както граждански, така и военни организации;
- да ползва съвременните информационни технологии и да ги прилага в дейността си;
- да се самоусъвършенства и развива своя характер и умения през целия си живот.
 
Випускникът формира ценностни ориентации и нагласи:
- лоялност към институцията, в която работи;
- толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
- лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
- междуличностни, социални и граждански компетенции;
- естетическа, нравствена и здравна култура;
- готовност и стремеж към учене през целия живот;
- комуникативни способности;
- работа в екип в нееднородна среда;
- проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.
 
 Професионална реализация на обучаемите.
След завършване на курса на обучението, випускникът може да заема следните начални длъжности:
- в структурите за сигурност и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
- консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;

Назад