Катедрат "Инженерно осигуряване"

Главна цел:

Да подготвя висококвалифицирани кадри по инженерната поддръжка за подразделенията и формированията на БА и структурите на националното стопанство, с изградени нравствено и физически, професионални и лидерски качества за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на инженерно осигуряване на отбраната и защита на населението при бедствени ситуации, използването на военнотехнически средства и системи в тази дейност.

Основни задачи:
 1. Да провежда обучение:
  • в ОКС “бакалавър” по специалност по военна квалификация “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски - Инженерни войски” от професионално направление “Военно дело” и по специалност по гражданска квалификация „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” от професионално направление “Национална сигурност”;
  • в ОКС “магистър” по специалност по гражданска квалификация „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” от професионално направление “Национална сигурност”;
 2. Да провежда обучение за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи по инженерна поддръжка от Инженерни войски на Българската армия;
 3. Да извършва научни и приложни изследвания в областта на инженерната поддръжка и взривните работи и технологии;
 4. Да издига престижа на военната професия чрез усъвършенстване на стила и метода на работа на академичния състав.

Приоритети :
 1. Изучаване на съюзните стандартизационни документи на НАТО и практическото им реализиране в обучението на кадрите по EOD дейности инженерна поддръжка;
 2. Актуализиране на учебно-плановата документация, отнасяща се до бойната подготовка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, съобразно законовата нормативна уредба;
 3. Развитие и усъвършенстване на УМБ;
 4. Укрепване и разширяване на международните контакти в областта на инженерната поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
 5. Усъвършенстване и научно израстване на академичния състав на катедрата.
Структура:
 
Началник на катедра: доц. д-р Енчо Стоянов Гогов
Методическо направление „Инженерно осигуряване” с председател подполковник д-р Марин Радославов Пашов;
Методическо направление „Взривни работи и технологии” с председател подп. доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов.
 
Научна дейност - основни насоки:
 1. Изследвания в областта на EOD дейностите и инженерната поддръжка;
 2. Разработване на дисертационни трудове по проблемите на взривните работи и технологии, и инженерната поддръжка на формированията, и подразделенията в условия на професионализация на БА, и участие в ОПМ;
 3. Усъвършенстване на технологията на обучение;
 4. Участие в научни форуми у нас и в чужбина.

Учебно - материална база:
 1. Кабинети ;
 2. Гараж - кабинети;
 3. Учебни полигони.

Назад