Катедра "Стопанско управление и логистично осигуряване"

Катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ е правоприемник на историческия опит и традиции в обучението по военна логистика и администрация и управление на специалисти за Българската армия и националното стопанство. В учреденото през 1878 год. военно училище един от първите седем преподаватели е капитан Виктор Колесников, който води дисциплините по военна логистика (администрация). През септември 1950 год. е създадено Народното тилово училище в София (срещу НДК). През 1951 год. училището е преместено в гр. Русе. През 1955 год. училището е върнато в София и включено в състава на НВУ “В. Левски” като тилов факултет (цикъл). В своето развитие. От септември 1958 год. училището е преместено в гр. Велико Търново, в структурата на което е катедра „Войскови тил“, в която се обучават бъдещите офицери за тиловите структури на БА. През 2000 год. катедрата се преобразува в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ в структурите на ВВОВУ „Васил Левски“, преобразувано през 2002 год. в Национален военен университет „Васил Левски“. Катедрата е първично звено в структурата на факултет „Общовойскови“ за обучение на курсанти в акредитираното професионално направление „Военно дело“, специалност "Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво", специализация Материални средства, придвижване и транспорт и за обучение на курсанти и студенти в акредитираните специалности „Стопанска логистика“, „Логистика на сигурността“  и „Стопанско управление“ от професионално направление „Администрация и управление“. В катедрата се обучават и военнослужещи в различни курсове за следдипломна квалификация за логистичните структури на Българската армия.
 
Мисия:
Мисията на катедрата е да подготвя висококвалифицирани логистични кадри за формированията на БА и за структурите на националното стопанство, с изградени мениджърски и  затвърдени лидерски качества, с развити интелектуални и физически възможности.
 
Цел:
Широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областите на висшето образование „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“ чрез формиране на компетентност и компетенции у обучаемите за управлението на ресурси (материални, финансови, човешки и информационни) при изработването и вземането на обосновани и икономически целесъобразни управленски решения и за извършването на научни изследвания в областта на логистиката и мениджмънта и други области на научното познание посредством прилагането на системният, мениджърският, програмно-целевият, интердисциплинарният и други съвременни образователно-изследователски подходи.

Основни задачи:
 1. Да провежда обучение:
  • в ОКС “бакалавър” по “Военно дело” – тилови войски, ГСМ; придвижване и транспорт; материални средства, придвижване и транспорт;
  • в ОКС “магистър” и “бакалавър” по специалности от професионално направление “Администрация и управление”- “Стопанска логистика”, „Логистика на сигурността“  и “Стопанско управление”.
 2. Да провежда обучение за повишаване квалификацията на военнослужещите за логистичните структури на БА и на мениджърите на различни йерархични нива в националното стопанство.
 3. Да извършва научни и приложни изследвания в областта на логистиката и мениджмънта.
 4. Да усъвършенства стила и метода на работа на академичния състав и издигане на престижа на военната професия.
Приоритети :
 1. Изучаване на съюзните стандартизационни, доктринални и концептуални документи на НАТО и практическото им реализиране в обучението на логистичните кадри.
 2. Актуализиране на учебно-плановата документация, отнасяща се до оперативната и бойната подготовка, логистичното и финансовото осигуряване, съобразно законовата нормативна уредба.
 3. Развитие и усъвършенстване на учебно-материалната база.
 4. Укрепване и разширяване на международните контакти в областта на логистиката и мениджмънта.
 5. Усъвършенстване и научно израстване на академичния състав на катедрата.
Структура:
Началник на катедра: подполковник доц. д-р Николай Бонев Ничев
Методическо направление „Материални средства, придвижване и транспорт” с председател майор д-р Стефан Гочев Филипов;
Методическо направление „Логистика на сигурността”  с председател проф. д.ик.н. Севдалина Илиева Димитрова
Методическо направление „Стопанска логистика” с председател доц. д-р Ваня Куздова Банабакова.
 
Научна дейност - основни насоки:
 1. Изследвания в областта на военната и стопанската логистика.
 2. Разработване на дисертационни трудове по проблемите на логистичното осигуряване на формированията в условия на професионализация на БА и участие в ОПМ.
 3. Усъвършенстване на технологията на обучение.
 4. Участие в научни форуми у нас и в чужбина.
Академичен състав:
Академичният състав на катедрата - хабилитиран (1 професор и 4 доценти) и нехабилитиран (главни асистенти - 3 и асистенти - 3),  се отличава с високата си квалификация и с необходимите компетентност и компетенции в обучаваните професионални направления.
 
Докторанти:
В катедрата се обучават в ОНС „доктор“ шест докторанти по акредитирана научна специалност 05.02.24 – „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“ чрез самостоятелна подготовка, от които 3 за външни структури .
 
Учебно - материална база:
 1. Кабинети ;
 2. Гараж кабинет;
 3. Лаборатория ГСМ.

Назад