Катедра "Природо - математически науки"

Катедра “Природо-математически науки” има основни задачи, свързани с обучението на курсанти, студенти и специализанти по:

 • математика, физика и химия по всички учебни планове за ОКС “бакалавър” по гражданската специалност;
 • ядрена, химическа и биологична защита по всички учебни планове за ОКС “бакалавър” по военната специалност;
 • екология по всички учебни планове за ОКС “бакалавър” по гражданската специалност;
 • тактическите, техническите и военно-специалните дисциплини по военната специализация  “Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология” за ОКС “бакалавър”;
 • дисциплини по гражданската специалност “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на курсанти и студенти за ОКС “бакалавър”;
 • дисциплини по гражданската специалност “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на студенти за ОКС “магистър” (специалисти и неспециалисти);
 • дисциплини за повишаване квалификацията на кадрови военнослужещи и граждански лица чрез следдипломна квалификация;

Катедрата се състои от две методически направления – “Ядрена, химическа, биологическа защита и екология” и “Висша математика”.
Научно изследователската дейност на преподавателите от катедрата е свързана с:

 • изследване на свойствата и ефективността на полимерни маскировъчни материали;
 • статистически методи в социалните науки;
 • радиоекологичен мониторинг;
 • екологична защита;
 • действия на войските за ЯХБЗ и Е при операции по поддържане на мира.

Назад