Катедра“Разузнаване”

Катедра “Разузнаване” е наследник на катедра “Разузнавателна подготовка”, създадена през 1972 г. във Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – Велико Търново. След извършеното реорганизиране на ВВОВУ ”Васил Левски” в Национален военен университет “Васил Левски” през 2001 г., катедрата е закрита и организационно преминава в структурата на катедра ”Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски” като методическо направление “Разузнаване”. През 2006 година с промяната на щата е възстановена Катедра „Разузнаване”.
Катедра “Разузнаване” обучава курсанти и студенти от различни специалности по редица фундаментални военни дисциплини, с основен акцент върху военно-професионалната подготовка на курсанти от специализация “Разузнаване” и „Сигнално разузнаване и електронна война”.
 
МИСИЯТА на катедра ”Разузнаване” е да разпространява висши звания и да провежда обучение на качествено равнище в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, съчетано с фундаментално разбиране на основните принципи, методи и средства за управление, да създава възможности за обучаемите за тяхната реализация в Българската армия, държавната администрация и местната власт.
Дейността на катедрата е в съгласие с Европейските и национални тенденции в областта на модерното образование.
 
 Основни цели:
 • Подготовка и провеждане на високоефективен учебно-възпитателен процес, базиран на съвременни подходи и методи на обучение;
 • Интегриране в учебните програми и лекционния фонд на приетите стандарти за постигане на високо ниво на оперативна съвместимост;
 • Изследване на бойния опит от участието на подразделенията от БА в мисии, извън територията на страната и своевременно интегриране на изводите в учебно-възпитателния процес;
 • Усъвършенстване на наличната учебно-материална база за провеждане качествено обучение в новия спектър от задачи при Операции, различни от война и постконфликтно оперативно взаимодействие;
 • Повишаване на професионалната квалификация на академичния състав;
 • Поддържане на постоянен контакт с потребителите на кадри, възпитавани от направлението за определяне на актуалните потребности и усъвършенстване и повишаване на нивото на професионалната им квалификация;
 • Създаване и поддържане на професионални контакти с военно учебни структури от армиите на страните, членки на НАТО и инициативата “Партньорство за мир”.
Основни задачи:
 • Провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес по класическа и съвременна тематика;
 • Своевременно обновяване на лекционния фонд;
 • Създаване на нови учебни планове и въвеждане в тях на нови учебни дисциплини по военно-професионалната подготовка на курсантите;
 • Усъвършенстване на наличната и създаване на нова учебно - материална база;
 • Интегриране на съвременни форми и методи на обучение по военно-професионалната подготовка;
 • Използване на интерактивни тренировъчни системи за бойна подготовка при полеви занятия и лагери;
 • Осигуряване на възможности за допълнителна професионална квалификация на академичния и курсантския състав в курсове, организирани от направлението.
Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.
             За специализация “Разузнаване”:
 • Правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • Организацията на подразделенията и частите от родовете войски и специални сили на Сухопътните войски и Военноморските сили;
 • Основни положения от теорията по организиране и водене на разузнаването и специалните операции в боя и управление на подчинените подразделения/органи;
 • Основните положения от теорията по организирането и воденето на разузнаването с хора;
 • Устройството, тактико-техническите данни, бойното използване, обслужването и съхранението на разузнавателната и специалната техника и апаратура, системите за тяхното управление и контрол, въоръжението и бойните припаси в повереното му подразделение;
 • Редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • Математическата основа, стандартите за условни знаци, правилата за работа с топографска карта, системите за целеуказване и съвременните способи и средства за получаване на топогеодезични данни;
 • Правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • Основните стандартни и щабни процедури, протоколи и стандартизационни документи в НАТО;
 • Общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска, подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения
 • Основите по осигуряване на разузнаването;
 • Основите на управлението на кризи и разузнаването при участие в операции, различни от война;
 • Възможностите и начините на използване на бойните и технически средства и системи в разузнаването;
 • Парашутната материална част и правилата за изпълнение на парашутни скокове и десантиране на товари;
 • Овладяване на комуникативни способности в общуването във военната йерархия;
 • Боравене с индивидуалното въоръжение, методите и правилата за водене на стрелба;
 • Основни способи за откриване, обезвреждане и унищожаване на мини и импровизирани взривни устройства;
 • Средства и способи за индивидуална защита от ядрени, химически и биологически оръжия, медицинска помощ и противопожарна защита;
 • Психологическите и педагогически концепции за изграждане на екип, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • Основите на мрежово-центричните операции;
 • Оценка на обстановката по елементи в изводна форма, вземане на решение за действие на подразделението на карта и на местността в стегната и ясна формулировка, отдаване на бойна заповед и разпореждания;
 • Ръководене на подразделението в хода на бойните действия чрез комуникационна връзка с подчинените си и висшестоящия командир;
 • Осъществяване комуникация на английски език чрез използване на основна военна терминология при изпълнение на мисии и съвместни учения с войскови единици на НАТО;
 • Основите по осигуряване на бойните операции;
 • Основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • Интегрираните системи за управление на войските и оръжията;
 • Същността, закономерностите и особеностите на военно-педагогическия процес и изискванията на общата и частните методики за организиране и провеждане занятия по видовете подготовки с подчинените;
 • Информационните технологии.
         За специализация “Сигнално разузнаване и електронна война”:
 • Правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • Организацията на подразделенията и частите от родовете и специални войски на Сухопътните войски;
 • Основните положения от теорията по организирането и воденето на сигналното разузнаване и електронната война;
 • Устройството, тактико-техническите данни, бойното използване, обслужването и съхранението на техниката за сигнално разузнаване, системите за тяхното управление и контрол, въоръжението и бойните припаси в повереното му подразделение;
 • Редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
 • Математическата основа, стандартите за условни знаци, правилата за работа с топографска карта, системите за целеуказване и съвременните способи и средства за получаване на топогеодезични данни;
 • Правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • Основните стандартни и щабни процедури, протоколи и стандартизационни документи в НАТО;
 • Общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска, подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения
 • Основите по осигуряване на сигналното разузнаване и електронната война;
 • Основите на управлението на кризи и сигнално разузнаване и електронна война при участие в операции, различни от война;
 • Възможностите и начините на използване на бойните и технически средства и системи в сигналното разузнаване и електронната война;
 • Овладяване на комуникативни способности в общуването във военната йерархия;
 • Боравене с индивидуалното въоръжение, методите и правилата за водене на стрелба;
 • Психологическите и педагогически концепции за изграждане на екип, проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • Основите на мрежово-центричните операции;
 • Оценка на обстановката по елементи в изводна форма, вземане на решение за действие на подразделението на карта и на местността в стегната и ясна формулировка, отдаване на бойна заповед и разпореждания;
 • Ръководене на подразделението в хода на бойните действия чрез комуникационна връзка с подчинените си и висшестоящия командир;
 • Осъществяване комуникация на английски език чрез използване на основна военна терминология при изпълнение на мисии и съвместни учения с войскови единици на НАТО;
 • Основите по осигуряване на бойните операции;
 • Основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • Интегрираните системи за управление на войските и оръжията;
 • Същността, закономерностите и особеностите на военно-педагогическия процес и изискванията на общата и частните методики за организиране и провеждане занятия по видовете подготовки с подчинените;
 • Информационните технологии.
В професионалното направление „Национална сигурност” в специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”:
 • Теоретичните основи на националната сигурност;
 • Геополитическите аспекти на сигурността;
 • Основните теории за войната и военни стратегии;
 • Концепциите и доктрините за националната сигурност;
 • Основите на държавата, правото и международното хуманитарно право;
 • Гражданско военните отношения;
 • Основните философски, етически, деонтологически и политологични категории;
 • Структурата и организацията на националните, регионалните и международните системи за сигурност;
 • Източниците и субектите на конфликти, глобалните, националните и регионалните предизвикателства към сигурността;
 • Причините за възникване на асиметрични заплахи към сигурността и методите за борба с тероризма;
 • Основните принципи, методи и средства за управление;
 • Управлението на човешки, финансови, материални и информационни ресурси.
Врезултат на обучението си випускникът придобива:
 • висше образование по специалността „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Военно дело” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността „Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Национална сигурност” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”.
Професионална реализация:
 След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:
 • командир на взвод;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.
След допълнителна квалификация и стаж випускникътможе да заема следните длъжности:
 • командир на рота (батарея) и приравнени;
 • до заместник-командир на батальон (дивизион)и приравнени;
 • длъжности в национални и международни формирования;
 • други длъжности, съответстващи на неговата допълнителна квалификация и стаж.
В други сфери на обществения живот:
 • на длъжности в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация и местната власт;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Ценностни ориентации и нагласи:
 •  лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.
Допълнителна квалификация, провеждана в катедра “Разузнаване”:
 • Курс “Оператор на FX-Simunition System”;
 • Курс “VIP-охранителни тактики, техники и процедури при операции, различни от война”;
 • Курс “VIP-охранителни формации и кортежи”;
 • Курс „Тактически действия при ограничена видимост”;
 • Курс по оцеляване;
 • Курс „Обучение по приложна стрелба на къси и пределно къси разстояния”.
Учебно-материална база на катедра “Разузнаване”
Полигон за специални тактически действия, включващ:
 1. Учебен център “Пътека на мълчанието”;
 2. Учебен център “Полоса с препятствия”;
 3. Учебен център “Населен пункт”;
 4. Учебен център “Динамична стрелба”;
 5. Учебен център за парашутна и алпийска подготовка.
 6. Учебен център за Сигнално разузнаване и Електронна война.

Назад