История на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

В годините след Втората световна война артилерията на Българската армия качествено изменя своя облик и това създава необходимостта от артилерийски и артилерийскотехнически кадри. Старата система на обучение, изградена в пехотното училище, не е в състояние да осигури необходимата подготовка, което предизвиква създаването на специално училище. На 18.10.1948 г. със Заповед № 107 на министъра на отбраната се сформира Народно военно артилерийско училище, разположенов гр. София.
От 1951 г. училището се дислоциира в Шумен и трайно свързва своето развитие с този град. През 1954 г. се преминава към тригодишен курс на обучение. Следващата година е разформирована Висшата артилерийска офицерска школа в Самоков и обучението преминава изцяло в Шумен. По този начин всредата на петдесетте години училището се превръща в единен център за подготовка на офицерски кадри за земната и зенитна артилерия в Българската армия.

През 1959 г. се преминава към висш петгодишен курс на обучение, като се разработват учебни планове в съответствие с изискванията на Закона за висше образование. В зависимост от военния профил на курсантите са приети три граждански специалности. Профил „Земна артилерия” и „Артилерийско въоръжение” получават гражданска квалификация „технолог по машиностроене”, зенитният профил - „инженер по радиоелектроника” и профилът „Артилерийско инструментално разузнаване” – „инженер по геодезия, картография и фотограметрия”. Създават се нови катедри, свързани с инженерно-техническата подготовка на обучаемите. Появяват се първите кандидати на науките и първите хабилитирани преподаватели.
 
С навлизането на ракетното въоръжение в армията през 1962 г. Министерството на отбраната поставя задача на артилерийското училище да подготвя офицери за мобилните ракетни комплекси с опертивно-тактическо предназначение и зенитноракетните войски. Командването на училището извършва реорганизация и се формират катедри, които водят специалната подготовка на курсантите.
 
През седемдесетте години се поставя началото на автоматизацията на управлението на войските със създаването на първия електронноизчислителен център. За осигуряване на високо квалифицирани специалисти автоматизатори в 1972 г. се формира катедра „Автоматика и кибернетика”.

Description: http://militaryrussia.ru/i/284/75/dwfsG2fYP2.jpg

Постепенно училището се превръща в единен учебен комплекс за подготовка, преподготовка и квалификация на офицерски кадри с висше инженерно-техническо образование и сержантски състав за артилерията, ракетните съединения,  противовъздушна отбрана и радиотехнически войски. Тайните на високото професионално майсторство са в ръцете на мощен научен потенциал, който превръща училището в реномирано висше учебно заведение. Сред преподавателите има имена, чието участие е признато в авторитетни форуми, като международните симпозиуми в Амстердам, Лондон, Детройт и др.

Description: Imported Photos 00023

През месец ноември 1997 г. се извърши акредитация на специалността “Комуникационна техника и технологии” - първата в сферата на висшето военно образование. След по-малко от година през месец юни Акредитационният съвет оцени по достойнство качеството на обучение и присъди редовна акредитация на ВВУАПВО „П. Волов”, което стана първото в страната акредитирано висше военно училище и второто измежду техническите висши училища в България. Акредитирани са специалности от професионални направления „Военно дело”,

машинно инженерство – „Машиностроителна техника и технологии” и комуникационна и компютърна техника – „Компютърни системи и технологии”.
През септември 2002 г. училището се трансформира във Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на Националния военен университет, като запазва местонахождението си в град Шумен.
От 2006 г. във Факултетазапочва прием на студенти бакалаври по специалност “Административна и нформационна сигурност”, а през 2008 г. е сформирана нова катедра “Информационна сигурност”, с което се полага и началото на обучение по магистърски и докторски програми.
 
През 2007 г. приключва изграждането на Център за езиково, компютърно обучение и информационни технологии  като структура на НВУ „Васил Левски”, който през 2010 г. е применуван в Департамент „Чуждоезиково обучение”.
 
В резултат на създадените традиции в научноизследователската дейност и натрупания професионален опит от академични състав през 2010 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава право за обучение в образователна и научна степен „доктор” по научни специалности: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”, „Комуникационни мрежи и системи”, „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката” и „Радиолокация и радионавигация”.
Днес в град Шумен като съставна част на Националния военен университет “В. Левски” функционира административно-академична част на Университета, включваща Факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” и Департамент за „Чуждоезиково обучение”.
БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И СЪБИТИЯ ОТ РАЗВИТИЕТО НА ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС"
  • ВНВАУ се формира на основание Указ N1657 на Президиума на Великото народно събрание от 27.11.1948 г.
  • На 1.05.1949 г. ВНВАУ "Георги Димитров" произвежда своя първи випуск артилерийски командири.
  • През есента на 1951 г. училището се пребазира от гр. София в гр. Шумен.
  • С Указ на Президиума на Народното събрание N 213 от 29.04.1952 г. е връчено бойното знаме на училището.
  • През 1969 г. към ВНВАУ е създадено ССВАУ, а през 1972 г. се разкрива нова специалност - "Изчислителна техника и АСУВ".
  • С Указ N 248 от 15.08.1991 г. на Министерството на Република България е извършена замяна на старото име на училището с ново - ВВУАПВО "Панайот Волов".
  • През септември 2002 г. училището се трансформира във Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” на Националния Военен Университет.
  • 2006 година. По време на тържествата по случай Празника на българската артилерия - 11 март, областният управител на Шумен Красимир Костов заедно със заместник-началника на управление „Личен състав” в ГЩ отриват първия в България компютърен симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели. Официален гост на празника е вицепрезидентът генерал Ангел Марин – възпитаник на артилерийското училище.
  • През месец октомври 2007 се открива официално Център за езиково, компютърно обучение и информационни технологии (ЦЕКОИТ) като структура на НВУ „Васил Левски”.

Назад