Катедрата "Комуникационна и компютърна техника"

История на катедрата
Катедра “Комуникационна и компютърна техника” се създава през 2013 г., като обединява ресурсите и научния потенциал на две водещи катедри във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”: “Комуникационна техника и технологии” и „Компютърни системи и технологии”.
В началото на седемдесетте години във Висшето народно артилерийско училище се формират катедрите “Радиоелектроника” и “Радиолокация”. С учредяването на Националния военен университет “Васил Левски” през 2002 г. катедрите се преструктурират и обединяват като катедра “Комуникационна техника и технологии”.
През 1972 г. във Висшето народно артилерийско училище започва да се изгражда катедра "Автоматика и кибернетика", която по-късно е преименувана на катедра „Компютърни системи и технологии”.
 
Катедра "Комуникационна и компютърна техника" извършва обучение на:
 • курсанти и студенти в ОКС “бакалавър” и “магистър“ по граждански специалности “Компютърни системи и технологии”, „Компютърни технологии за проектиране и “Комуникационна техника и технологии“;
 • специализанти в курсове по направление “Информатика и компютърна техника”;
 • докторанти по научни направления 02.21.10 "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката" и 02.07.03 “Радиолокация и радионавигация”.
Основни задачи:
 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на бъдещата професионална дейност.
 • Обучение в съответствие със световните тенденции: многостепенен образователен модел - бакалавър - магистър – докторант.
 • Съответствие на учебните планове и програми с препоръките за обучение на бакалаври в областта на компютърните науки, описани в документа Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering на организациите IEEE Computer Society и Association for Computing Machinery.
 • Акцентиране върху фундаменталното образование в областта на компютърните науки и комуникационната техника, позволяващо гъвкава адаптация на обучаемите към изменящите се потребности на външната среда.
 • Използване на иновационни технологии за обучение, включване на реални научни и практически задачи в учебния процес, изучаване на съвременни информационни технологии в компютърната област и комуникациите.
 • Интегриране на образованието с науката и бизнеса, с цел адаптация на съдържанието на учебните програми към изискванията на бизнес средите и осигуряване на реална практика в подходящи фирми.
 • Развитие на личността, формиране на лидерски качества, екипна работа, социална и професионална отговорност, креативност в мисленето, изследователски, аналитични и организационни компетенции на студентите.
В катедрата се изучават следните дисциплини:
 1. CAD/CAM системи
 2. Администриране на компютърни системи и мрежи
 3. Анализ и синтез на логически схеми
 4. Аналогова и цифрова схемотехника
 5. Високопроизводителни компютърни системи
 6. Въведение в програмирането
 7. Географски информационни системи
 8. Дискретни структури
 9. Електрически измервания в комуникациите
 10. Електромеханични устройства
 11. Информатика
 12. Клетъчни комуникации
 13. Компютърна графика
 14. Компютърна периферия
 15. Компютърни архитектури
 16. Компютърни мрежи
 17. Компютърни системи
 18. Комуникационни вериги
 19. Конструиране и надеждност на комуникационната апаратура
 20. Маркетинг на софтуера
 21. Математическо моделиране
 22. Мениджмънт на информационните технологии
 23. Микропроцесорна техника
 24. Мрежова сигурност
 25. Мултимедийни системи
 26. Надеждност и тестване на компютърни системи
 27. Организация на компютъра
 28. Полупроводникови елементи
 29. Програмируеми микроконтролери
 30. Проектиране на компютърни системи
 31. Радиокомуникационна техника
 32. Радиолокация и радионавигация
 33. Радионавигация и радиоуправление
 34. Роботика
 35. Сателитни комуникации
 36. Сигнали и системи
 37. Сигурност на АИС и СКС
 38. Синтез и анализ на алгоритми
 39. Системи за видеонаблюдение
 40. Специализирани компютърни системи
 41. Статистическа радиотехника
 42. Суперкомпютри
 43. Съвременни информационни технологии
 44. Тенденции в развитието на информационните технологии
 45. Теоретична електротехника
 46. Теоретични основи на радиолокацията
 47. Теория на автоматичното управление
 48. Техническа безопасност
 49. Техническа кибернетика
 50. Токозахранващи устройства
 51. Цифрова схемотехника
        
Академичният състав на катедрата се състои от 5 доценти, 2 главни асистенти и 3 асистенти:
1. полк. доц. д-р инж. Чавдар Николаев Минчев - cnminchev@nvu.bg
2. доц. д-р Георги Николов Мазаджиев – e-mail: gnmazadjiev@nvu.bg
3. доц. д-р Маргарита Владимирова Василева, – e-mail: mvvasileva@nvu.bg
4. доц. д-р инж. Стоян Крайчев Крайчев – e-mail:  skkraichev@nvu.bg
5. доц. д-р инж. Стефан Стайнов Желев – e-mail: ssjelev@nvu.bg
6. м-р д-р инж. Димитър Тодоров Дойчинов – e-mail: dtdoychinov@nvu.bg
7. м-р д-р инж. Милена Хариева Ламбева – e-mail: mhlambeva@nvu.bg
8. к-н инж. Красимир Огнянов Славянов – e-mail: koslavyanov@nvu.bg
9. гл. ас. д-р инж. Николай Жечев Кулев – e-mail: nzkulev@nvu.bg
10. гл. ас. инж. Лилия Василева Ганчева – e-mail: lvhancheva@nvu.bg
11. гл. ас. инж. Мариела Николаева Трайкова, – e-mail: mntraikova@nvu.bg
12. гл. ас. инж. Татяна Димитрова Обретенова – e-mail: tdobretenova@nvu.bg
13. ас. инж. Веселка Тодорова Стоянова – e-mail: vtstoyanova@nvu.bg
 
Контакти: тел.: 054/801040 /централа/, вътр. 54275
                    e-mail: kkt@nvu.bg ,

Назад