Годишни такси за обучение на докторантите по научни области в лева

Годишните такси за обучение в докторантура се определят ежегодно с Постановление на Министерски съвет (ПМС) на Република България.
За учебната 2012/2013 година, ПМС е с № 96/17.05.2012 год., обн. ДВ №40/29.05.2012 год. Размерът на таксите е, както следва:
 

№ по ред
ШИФЪР НА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
НАУЧНИ ОБЛАСТИ, ГРУПИ СПЕЦИАЛНОСТИ
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
1
01.00.00.; 02.00.00.
Естетствени науки; Технически науки
600
300
2
05.00.00.
Обществени науки
600
300
3
05.12.00.
Военни науки
600
300

Срока за заплащане на таксите се определя в заповедта за зачисляване на всеки един от докторантите.

Назад