Кръгла маса "Възможности за обучение на логистични кадри"

По традиция за трета година катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване” от факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” и катедра „Логистика” на Военната академия „Г. С. Раковски” бяха организатори на Кръгла маса на тема „Възможности за обучение на логистични кадри”. За пръв път в работната среща участваха преподаватели от катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от полевата артилерия” от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на военния университет  и от катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” на Военна академия „Г. С. Раковски”.
 
На срещата бяха обсъждани възникналата необходимост от актуализиране на учебни планове за подготовка на логистичните кадри, свързани с промените в нормативната база и възможносттите за обмен на преподаватели и обучаеми между двете институции. В основата на разговорите бяха и компетентностите, които трябва да придобиват обучаемите на всеки етап от обучението, като се започне от образователно-квалификационна степен “бакалавър”, да се премине през ОКС “магистър” и продължаване на традицията по съвместното обучение по придобиването на образователна и научна степен “доктор”.   
Констатирано бе, че е необходимо и занапред да се извършва уточняване критериите за разработка на учебните планове и на учебното съдържание, за да се постигне надграждане на знанията при обучение в различните степени.
 
13.05.2011 г.

Назад