СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ

Всички обучаеми – курсанти и студенти разполагат с академични права и свободи, регламентирани от Закона за висшето образование. Те имат право да получават стипендии и помощи, да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението при определени условия в съответствие с действащото законодателство.

Курсантите и студентите могат да получават стипендии и помощи, по условия и ред, регламентирани от заповед № ОХ-809/20.12.2007 г. на Министъра на отбраната на Република България.

Стипендиите са:

  • за отличен успех 6.00 - 90 лева;
  • за отличен успех – от 5.50 до 5.99 -  70 лева;
  • социална стипендия – 60 лева;
  • еднократна награда или помощ – до 200 лева за една учебна година.

По проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие, курсантите и студентите могат да кандидатстват за стипендии за успех и стипендии за специални постижения през зимен семестър на учебната 2017/2018 година при условия и ред, регламентирани в сайта http://eurostipendii.mon.bg и заповед на Началника на НВУ „Васил Левски”.

Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Заповед № РД-02-2215/13.04.2017 г относно изменение на Инструкция за условията и реда за предоставяне на стипендии по Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“.

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за зимния семестър на учебната 2017/2018 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Заповед на началника на Национален военен университет "Васил Левски" № РД-02-1097/04.12.2017 г., относно определяне на реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и стипендии за специални постижения за зимен семестър на учебната 2017/2018 година в НВУ „Васил Левски” по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Вътрешни правила в НВУ „Васил Левски” за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

Назад