Спортен клуб

        Военен спортен клуб (ВСК) „Шумен” е регистриран на 25.09.2007 г. в Окръжен съд Шумен, като юридическо лице с нестопанска цел

по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност. През месец февруари 2008 г. клубът е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието и в Държавната агенция за младежта и спорта (ДАМС) в регистъра на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове.

Органи за управление на сдружението са Общото събрание и Управителен съвет. Общото събрание се състои от делегираните представители на членовете на клуба от военните формирования в гарнизон Шумен. Управителният съвет се състои от седем души.

В спортния клуб има създадени секции по различните видове спорт, като: футбол (мъже и жени, на малки и големи врати), волейбол, стрелба с пистолет, тенис на маса, лека атлетика, плуване, шах. За деца са създадени отбори по „Плуване” и „Модерен петобой”.

През месеците март и април 2011 г. спортният клуб е приет за редовен член на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) и Българската федерация по Модерен петобой (БФМП).

Назад