ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА "РАЗУЗНАВАНЕ"

1. Място и потребност.
Катедра „Разузнаване“ е основно звено на факултет „Общовойскови” при НВУ „Васил Левски” и осигурява обучението на курсанти, студенти и специализанти за получаване на подготовка в различни области на висшето образование. Обучението се осъществява в следните форми: редовно, задочно и в системата на курсове за следдипломна квалификация. Подготвя курсанти по акредитираната специалност “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” от професионално направление “Военно дело”, студенти по специалност „Национална и регионална сигурност” и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” и военнослужещи в различни курсове за следдипломна квалификация.
 
2. Аспекти на обучението в образователна квалификационна степен „бакалавър”.
Обучението е насочено към осигуряване на необходимите знания, развиване на способности и създаване на практически навици и умения за организация и управление в условията на неопределеност, времеви и ресурсен дефицит за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на базова компетентност в областта на информационното осигуряване дейността на военните и гражданските социално-икономически структури и системи.
За целта по специалностите „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и „Национална и регионална сигурност” се провежда обучение по интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Сигурност и отбрана”.
 
3. Основните цели на обучението.
Те са вързани с новите реалности и не се променят, а се обогатяват чрез изучаване на закономерностите, характера, съдържанието и принципите за организиране и провеждане на разузнавателната дейност в Българската армия, изграждане на умения за творческо и аналитично мислене, като се прилага системния подход при изграждане и управление в националната и регионална сигурност.
Випускниците завършват обучението си подготвени интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Сухопътните войски, като гражданин и специалист по въпросите на сигурността и отбраната, управлението на ресурсите, технологиите и използването на военнотехнически системи. В резултат на цялостната си подготовка в Университета, випускникът се формира като личност:
·  с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
·  с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
·  с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
·  с развити интелектуални и волеви качества;
·  с висока обща култура и комуникативни способности.
В резултат на обучението си випускникът придобива:
- висше образование по специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.
- висше образование по специалността “Национална и регионална сигурност” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Национална сигурност” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”.
 
4. Основни задачи на обучението.
Даване на фундаментална подготовка на обучаемите за бъдещото им изграждане като специалисти от разузнаването, запознаване и изучаване на теорията и практиката на съвременните конфликти и предизвикателствата на днешното време; създаване на практически навици за работа в екип и вземане на консенсусни решения със съвременни методи; формиране на дискусионна творческа среда на работа, развиване на възможности за работа в международна среда, обмяна на опит, участие в конференции и учения и формиране на нова култура на управление и комуникации, отговаряща на съществуващата в страните – членки на НАТО.
Випускниците трябва да са подготвени да решават следните задачи:
·  да планират, организират и ръководят бойната подготовка на личния състав, да поддържа необходимите оперативни способности на повереното им подразделение;
·  да участват с подчинените им подразделения в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
·  да участват в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война, на и извън територията на страната.
4.1.  Решаване на основните задачи на катедра „Разузнаване”.
Катедра „Разузнаване“ организира, координира и управлява своите ресурси (академичен състав, планове, програми, процедури, учебно-материална база и технически средства), за да провежда съвременно обучение и да реализира своите цели в съответствие с държавните стандарти. Това се постига чрез разработване и обучение по учебни планове и програми, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили.
Обучението в катедрата се извършва от висококвалифициран академичен състав, който осигурява качество на образованието и научните изследвания.
 
Основни задачи, решавани от катедрата:
·  Издигането на нивото на преподаване на учебния материал в съответствие с обективните реалности в обществото и армията и световните тенденции в образованието.
·  По-нататъшно повишаване на личната подготовка и научно развитие на академичния състав в съответствие със стандартите на НАТО, ЕС и съвременните изисквания към висшето образование.
·  Провеждане на активна и целенасочена дейност на академичния състав за създаване на положителна мотивация в обучаемите за усвояване на учебното съдържание.
·  Продължаване разработването на ново учебно съдържание и търсене на оптимални форми и варианти за поднасянето му на обучаемите.
·  Изучаване на международния опит и неговото прилагане при търсенето на нови форми и методи на обучение.
Моделът на обучение в е изграден на принципа на последователно натрупване на знания, като се върви от единичното към общото при цялостно и всеобхватно изпълнение на учебния план.
 
5. Тематично групиране на учебните дисциплини.
Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини чрез които:
5.1. За специалността от професионално направление „ВОЕННО ДЕЛО” се получават компетенции и знания по:
·        Организацията на подразделенията и частите от специални сили на Сухопътните войски и Военноморските сили;
·        Основни положения от теорията по организиране и водене на разузнаването, специалните операции в боя, сигналното разузнаване и електронната война и управление на подчинените подразделения/органи;
·        Основните положения от теорията по организирането и воденето на „HUMINT” разузнаването;
·        Устройството, тактико-техническите данни, бойното използване, обслужването и съхранението на разузнавателната и специалната техника и апаратура, системите за тяхното управление и контрол, въоръжението и бойните припаси в повереното му подразделение;
·        Редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му подразделение;
·        Математическата основа, стандартите за условни знаци, правилата за работа с топографска карта, системите за целеуказване и съвременните способи и средства за получаване на топогеодезични данни;
·        Правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
·        Основните стандартни и щабни процедури и протоколи и стандартизационни документи в НАТО;
·        Общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска, подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите подразделения
·        Основите по осигуряване на разузнаването;
·        Основите на управлението на кризи и разузнаването при участие в операции, различни от война;
·        Възможностите и начините на използване на бойните и технически средства и системи в разузнаването;
·        Парашутната материална част и правилата за изпълнение на парашутни скокове и десантиране на товари;
·        Основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
·        Интегрираните системи за управление на войските и оръжията;
·        Същността, закономерностите и особеностите на военно-педагогическия процес и изискванията на общата и частните методики за организиране и провеждане занятия по видовете подготовки с подчинените;
  5.2. Визия за тематичното групиране на преподаваните дисциплини в бъдещи учебни планове.
Освен възложените учебни дисциплини, считам, че е в компетенциите и функциите на катедра „Разузнаване” да провежда обучението по дисциплините, свързани с новите реалности и заплахи в контекста на мисиите и задачите, залегнали в Плана за развитие на въоръжените сили на РБ, приет на 29 декември 2010 година, свързани с асиметричните заплахи: тероризъм и антитероризъм, партизанска и контрапартизанска война, оцеляване и действия в екстремални условия.
 
Първото направлениепо което следва да се води подготовка от катедра „Разузнаване” е тероризмът. След атаките от 11.09.2001 г. с Резолюция № 1360/12.09.2001 г. на Съвета за сигурност към ООН е прието че, международния тероризъм е вид въоръжена агресия. В този смисъл, той се явява специфична форма за продължение на политиката с крайни, насилствени средства. Нов вид силово противопоставяне, без правила, без фронт, тил и граници и с особена жестокост. В мисиите на Въоръжените сили са възложени задачи по противопоставяне на заплахи, минимизиране на рискове, борба с тероризма, операции по задържане и неутрализиране на терористични групи.
 
Второто направлениее противопартизанската борба, като една от задачите в коалиционните мисии, в които участват български военнослужещи зад граница.
 
Третото направлениее подготовката за оцеляване и действията в различни екстремални условия на всички обучаеми – курсанти, студенти и специализанти. Формулиран приоритет в дейността на Министерството на отбраната, предвижда създаване на законова възможност за доброволно включване на граждани в курсове към граждански и военни висши училища и колежи за сметка на бюджета за отбрана, за получаване на обща и специална военна подготовка и внедряване на система за доброволно обучение на ученици към държавните и общински средни училища в курсове по оцеляване и действие при екстремални ситуации за сметка на държавния бюджет. НВУ „Васил Левски” разполагайки с кадри и ресурсиможе да заеме основно място в тази система, включвайки в учебните планове изучаването на безопасността на жизнената дейност, като всеобхватна наука за  закономерностите за възникване и развитие на заплахите и опасностите,  и способите за ефективна защита от тях на социума (човека, неговото съобщество, човечеството) и околната среда при всякакви условия на жизнена дейност, която към момента не е застъпена цялостно в образователната система.
Подготовката на специалисти разузнавачи е най-всеобхватна в посочените направления, независимо от тяхната интердисциплинарност и необходимостта от преподаването им на обучаемите от всички специалности, като се прилагат нови форми, методи и способи чрез междуинституционално сътрудничество е в компетенциите на катедра „Разузнаване”.
 
6. Организиране и провеждане на курсове.
За повишаване подготовка на военнослужещите от Българската армия в катедра „Разузнаване” се организират и провеждат следните курсове:
6.1. Командни курсове за длъжностна квалификация;
- Командири на разузнавателни роти, роти специални сили и роти ЕРБ“;
  - Командири на разузнавателни батальони и батальони специални сили;
6.2. Курсове за допълнителна квалификация;
·        Ръководители на занятия по оцеляване;
·        Оператор на FX – Simunition System;
·        ВИП охранителни формации и кортежи;
·        Тактически действия при ограничена видимост;
·        Снайперска подготовка.
 
 7. Насоки за повишаване ефективността на учебния процес.
От анализа на факторите, от които зависи ефективността на учебния процес, се очертават следните насоки за повишаване на ефективността му:
·        Изхождайки от Плана за развитие на въоръжените сили на РБ, приет на 29 декември 2010 година, на първо място, следва непрекъснато да се актуализира учебното съдържание в съответствие с последните достижения в теорията и практиката;
·        Непрекъснато повишаване на научната, методическата и езиковата подготовка на преподавателския състав, чрез участие в курсове за повишаване на квалификацията и езикови курсове (у нас и в чужбина), разработване на дисертационни трудове и хабилитации;
·        Разнообразяване на формите на обучение с курсанти, студенти и специализанти;
·        - поддържане на тесни връзки с Дирекция „Военна информация” и катедри от ва „г. с. Раковски” и други учебни заведения у нас и в чужбина.
 
Визията е обсъдена и приета на катедрен съвет в катедра “Разузнаване” с Протокол № 42 от 08.03. 2011 г.

Назад