Гражданска специалност “Авионика”

 

Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“
Професионална квалификация  „Инженер“
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ се реализират успешно като специалисти по разработка, поддръжка, експлоатация и маркетинг на електронни устройства и системи, автоматизирани системи и устройства, радиоелектронни системи в авиационни фирми, както и в други фирми с производствена, сервизна и търговска дейност. За целта те получават широкопрофилна подготовка, придобиват необходимите знания и умения в направленията: проектиране и поддръжка на електронни, автоматизирани и радиоелектронни устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия, на цифрови и микропроцесорни системи, експлоатация и ремонт на различно оборудване.

Обучаемите получават широкопрофилна фундаментална подготовка чрез изучаване на общотехнически и хуманитарни дисциплини, а формиращите специалността дисциплини са свързани с елементната база на електрониката и цифровата техника, аналогова и цифрова схемотехника, компютърната техника, принципи на работа на авиационни системи и др.

Обучението на специалисти се провежда в лаборатории, оборудвани с измервателна, компютърна и информационна техника, достъп до интернет, програмни продукти за симулация и анализ на електрически, електронни схеми, схеми за автоматизирано управление и контрол, както и за тяхното проектиране. Обучението осигурява широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка. Випускникът придобива научно-теоретични знания и практически умения за проектантска и конструкторско-технологична работа.

Завършилите специалисти със степен „Бакалавър“ отговарят на образователните стандарти на страните от Европейската общност и са подготвени за реализация като ръководители, проектанти, технолози и сътрудници в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи; специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, както и в частния бизнес.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра).

Учебният план по специалността „Авионика” е с общ хорариум от 2235 учебни часа, от които 907 часа лекции и 1328 часа упражнения. Структуриране в 5 модула, като включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Дисциплините в учебния план са 47, като 29 от тях завършват със семестриален изпит, а 18 са на текуща оценка и по 2 от дисциплините са предвидени курсови проекти. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. При подаване на писмено заявление по образец от випускниците на тях им се издава и европейско приложение към дипломата.

Основни модули в учебния план
Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва обучение по фундаментални природоматематически и хуманитарни дисциплини: Висша математика; Химия; Физика; Информатика; Здравословни и безопасни условия на труд; Философия; Бизнес етика и деонтология; Култура на речевото общуване; Екология. Този модул осигурява придобиването на фундаментални знания.

Втори модул „Общотеоретични и специални учебни дисциплини” включва обучение по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват необходимата базова инженерна подготовка в областта на електротехниката и електронната техника. Избираемите и факултативните дисциплини надграждат специфични знания, които определят по-нататъшната специализация на обучаемите в областта на радиоелектронните авиационни устройства и системи или в областта на автоматизираните авиационни системи за управление и контрол.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в обем от 150 часа, което е предпоставка за придобиване на умения за работа с техническа литература на английски език и дава възможност на обучаемите да участват в международни проекти.

Четвърти модул „Физическа подготовка” е насочен към изграждане на умения и знания в областта на физическото възпитание, което е предпоставка за придобиване на навици за здравословен и хармоничен начин на живот.

Пети модул „Стаж по гражданската специалност” се провежда във авиационни фирми и предприятия и формира практически умения за прилагани придобитите теоретични знания.

Дисциплините в учебния план са подредени методически така, че изучаваните дисциплини ползват придобити знания от предходни и надграждат над тях, като осигурява знания за следващи дисциплини, като по този начин обучаемите постепенно придобиват нови знания и формират умения за тяхното използване.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да прилага инженерни методи и модели при поддържане на технически системи;
 • да участва в процеса на поддръжка и експлоатация на авиационни и други устройства и системи;
 • да извършва технически контрол на устройствата и системите за които отговаря;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините и да предлага решение при повреди в техническите системи и устройства, които обслужва и поддържа;
 • да участва в организирането и извършването на ремонт на поверените му технически устройства;
 • да прави мотивиран избор на най-подходящите устройства и системи съобразно техните параметри и характеристики и задачите, които те трябва да изпълняват;

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалност „Авионика” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в област на висшето образование „Технически науки”.

2. Професионална реализация

 • Организатор и изпълнител в поддържането и експлоатацията на технически устройства системи в предприятия и фирми.
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на съответните технически системи.
 • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на съответните технически системи.
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот.
 • Да заема различни длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • в областта на математиката, физиката и други области на естествените науки, необходими за изучаване на общотеоретичните и специалните дисциплини;
 • за теоретичните основи на електротехниката;
 • за принципите на работа и характеристиките на компонентите, използвани в бордните и наземни устройства и системи;
 • за методите за анализ и описание на сигнали и системите за тяхната обработка;
 • за принципите на работа и характеристиките на аналоговите устройства;
 • за принципите на работа и характеристиките на импулсните и цифрови устройства;
 • за работата и възможните приложения на микропроцесорната техника;
 • за принципите на работа на различни бордни и наземни авиационни системи;
 • за принципите на измерване на параметрите и характеристиките на съответните технически устройства и работата на различни измервателни прибори.

3.2. Изградени нови способности:

 • да умее да използва придобитите знания по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на процесите, протичащи в различните технически устройства и системи;;
 • да използва знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на устройствата и системите;
 • да умее да проектира отделни функционални блокове от технически устройства и системи със зададени технически изисквания;
 • компетентно и творчески да решава всички въпроси, свързани с експлоатацията, ремонта, съхраняването и използването на техническите устройства и системи, обслужващия ги инструментариум и контролно-измервателна апаратура;
 • да извършва необходимите работи, независимо от тяхната сложност, по проверка, регулиране, настройка и ремонт на устройствата, да провежда контролни прегледи и технически разбори, да прилага теоретичните си знания при експлоатацията на техническите системи;
 • самостоятелно да изучава новата техника и съпътстващите изисквания към нея
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.

 

Назад