ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛОГИСТИЧ-НО ОСИГУРЯВАНЕ"

1. Място и потребност.
Катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ е правоприемник на историческия опит и традици в обучението по военна логистика и администрация и управление на специалисти за Българската армия и националното стопанство. В учреденото през 1878 год. военно училище един от първите седем преподаватели е капитан Виктор Колесников, който води дисциплините по военна логистика (администрация). През септември 1950 год. е създадено Народното тилово училище в София (срещу НДК). През 1951 год. училището е преместено в гр. Русе. През 1955 год. училището е върнато в София и включено в състава на НВУ “В. Левски” като тилов факултет (цикъл). В своето развитиеот септември 1958 год. училището е преместено в гр. Велико Търново, в структурата на което е катедра „Войскови тил“, в която се обучават бъдещите офицери за тиловите структури на БА. През 2000 год. катедрата се преобразува в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ в структурите на ВВОВУ „Васил Левски“, преобразувано през 2002 год. в Национален военен университет „Васил Левски“.
Катедрата е първично звено в структурата на факултет „Общовойскови“ за обучение на курсанти в акредитираното професионално направление „Военно дело“, специалност „Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване“ и за обучение на курсанти и студенти в акредитираните специалности „Стопанска логистика“ и „Стопанско управление“ от професионално направление „Администрация и управление“ .В катедрата се обучават и военнослужещив различни курсове за следдипломна квалификация за логистичните структури на Българската армия.
 
2. Аспекти на обучението в образователна квалификационна степен „бакалавър”.
Мисията на катедрата е да подготвя висококвалифицирани логистични кадри за формированията на БА и за структурите на националното стопанство, с изградени мениджърски и  затвърдени лидерски качества, с развити интелектуални и физически възможности в условията на неопределеност, времеви и ресурсен дефицит за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране на подготовката на бъдещия офицер с цел получаване на базова компетентност в областта на информационното осигуряване на дейността на военните и гражданските социално-икономически структури и системи.
 
3. Основните цели на обучението.
Обучението в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ цели широкопрофилна подготовка на обучаемите за придобиване на висше образование в областите на висшето образование „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“ чрез формиране на компетентност и компетенции у обучаемите за управлението на ресурси (материални, финансови, човешки и информационни) при изработването и вземането на обосновани и икономически целесъобразни управленски решения и за извършването на научни изследвания в областта на логистиката и мениджмънта и други области на научното познание посредством прилагането на системния, мениджърския, програмно-целевия, интердисциплинарния и други съвременни образователно-изследователски подходи.
В резултат на цялостната си подготовка в Университета, випускникът се формира като личност:
- с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
            - с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
            - със знания за икономичното, ефективното и ефикасното управление на  материалните, финансовите, човешките и информационните рсурси и логистичната поддръжка;
            - с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
            - с развити интелектуални и волеви качества и способност  за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
- с висока обща култура и комуникативни способности.
В резултат на обучението си випускникът придобива:
- висше образование по специалността “Организация и управление на тактическите подразделения за логистично осигуряване” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
- висше образование по специалността “Стопанска логистика” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Администрация и управление” в област на висшето образование “Социални, стопански и правни науки”.
 
4. Основни задачи:
4.1. Основни задачи  на обучението.
Да провежда обучение:
-         в ОКС “бакалавър” по “Военно дело” – тилови войски, ГСМ; придвижване и транспорт; материални средства, придвижване и транспорт;
-         в ОКС “магистър” и “бакалавър” по специалности от професионално направление “Администрация и управление”- “Стопанска логистика”, „Логистика на сигурността“  и “Стопанско управление”.
Випускниците трябва да са подготвени да решават следните задачи:
-         да планират, организирати ръководятбойната подготовка на личния състав, да поддържатвисока бойна готовност на повереното имформирование;
-         да участват с подчинените им формирование при спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната;
-         да участватв национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война;
-         да изработват и вземат целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
-         да осъществяват икономично, ефективно и ефикасно ресурсно управление;
-         да управляват движението на материалните и информационните потоци в логистичната верига;
-         да провеждат изследователска дейност, като анализират проблемите и причините, които ги пораждат, генерират алтернативи и управляват риска;
-         да работят в екип, като притежаватнеобходимата бизнес етика,компютърна и  езикова подготовка.
 
4.2. Основни задачи, решавани от катедрата:
1. Да провежда обучение за повишаване квалификацията на военнослужещите за логистичните структури на БА и на мениджърите на различни йерархични нива в националното стопанствов съотвтетствиес обективните реалности в обществото и армията и световните тенденции в образованието, със стандартите на НАТО, ЕС и съвременните изисквания към висшето образование.
2. Да извършва научни и приложни изследвания в областта на военната и стопанската логистикаи мениджмънтапосредством разработванетона дисертационни трудове по проблемите на логистичното осигуряване на формированията в условия на професионализация на БА и участие в ОПМ, участие в научни форуми у нас и в чужбина.
3. Да усъвършенства стила и метода на работа на академичния състав и издигане на престижа на военната професиячрез провеждане на активна и целенасочена дейност за създаване на положителна мотивация в обучаемите за усвояване на учебното съдържание чрез прилагането на нови форми и методи на обучение.
Решаването на основните задачи на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване” е чрез организиране, координиране и управление на своите ресурси (академичен състав, планове, програми, процедури, учебно-материална база и технически средства) при провеждането на съвременно обучение и реализиране на своите цели в съответствие с държавните стандарти като се разработват и се извършва обучение по учебни планове и програми, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и Закона за отбраната и въоръжените сили.
Обучението в катедрата се извършва от висококвалифициран академичен състав с необходимите компетентност и компетенции в обучаваните професионални направления- хабилитиран(1 професор и 4 доценти) и нехабилитиран (доктори-5 и асистенти-4).
 
5.      Тематично групиране на учебните дисциплини.
Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми за формиране на необходимите компетентност и компетенции както следва:
5.1. За специалността от професионално направление „ВОЕННО ДЕЛО”:
- правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
- организацията на формированията и частите от родовете и специални войски;
- основите на международното военно и хуманитарно право в областта на логистиката, придвижването и транспорта;
- основните положения от теорията по организирането на логистичните дейности във формированията и тяхното управление;
- устройството, действието, бойното използване, обслужването и съхранението на средствата за инженерно въоръжение и техническите средства за ЯХБЗ, автоматизираните системи за нейното управление и контрол, въоръжението, боеприпасите и съоръженията в повереното му формирование;
- редът за планиране, организиране, провеждане и отчитане на бойната подготовка в повереното му формирование;
- редът за обслужване, съхранение и отчет на материалните средства;
- документооборота за изпълнение на гранични и митнически процедури при транспортиране и придвижване на войсковите формирования и сили;
- работата и документалното обслужване на личен състав и товари на летища, пристанища и жп гари;
- съвременните тенденции в развитието на логистичната и транспортната система, средствата за проследяване на доставките и за механизацията и автоматизацията на товаро-разтоварните дейности;
- правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
- основните щабни процедури и стандартизационни документи на НАТО;
- общите положения от общата тактика и тактиката на рода войска при подготовката и воденето на видовете бойни операции от общовойсковите и логистичните формирования;
- основите по всестранното осигуряване на бойните операции и операции, различни от война;
- основите на управлението на кризи и участието на формированията в операции, различни от война;
- моделирането и симулациите при решаване на тактически задачи;
- интегрираните системи за управление на логистиката;
- информационните технологии.
 
 
5.2.За специалностите от професионално направление „Администрация и управление“:
     - по фундаменталните икономически дисциплини;
     - за теорията на стопанското управление, финансите, иновационната политика на фирмата;
     - за организацията на счетоводния процес;
     - по маркетинговата политика на бизнес организациите;
     - за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
     - за управлението на запасите;
     - за управлението на операциите в логистика;
     - за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.
 
6. Организиране и провеждане на курсове.
За повишаване подготовка на военнослужещите от Българската армия в катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване” се организират и провеждат командни курсове за длъжностна квалификация:
-          командири на логистични роти;
-     помощник –началници МТО.
 
7. Насоки за повишаване ефективността на учебния процес.
Приоритети на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ за повишаване на ефективността на учебния процес са:
-изучаване на съюзните стандартизационни, доктринални и концептуални документи на НАТО и практическото им реализиране в обучението на логистичните кадри;
-актуализиране на учебно-плановата документация, отнасяща се до оперативната и бойната подготовка, логистичното и финансовото осигуряване, съобразно законовата нормативна уредба;
-развитие и усъвършенстване на УМБ;
-укрепване и разширяване на международните контакти в областта на логистиката и мениджмънта;
-усъвършенстване и научно израстване на академичния състав на катедрата.
- разнообразяване на формите на обучение с курсанти, студенти и специализанти;
- поддържане на тесни връзки с Дирекция „Логистика”, Бригада „Логистика“, катедра „Логистика“ от ва „г. с. Раковски”, други военноучебни заведения у нас и в чужбина и със структурите от публично-частния сектор.

Назад