Такса за предварителни изпити

Кандидатите, които се явяват на предварителни изпити
са длъжни да заплатят такса в размер на 30 лв за първи изпит,
а за всеки следващ изпит по 20 лв.

Заплащането на таксата за явяване на изпит може да се извърши на местата за подаване на документи и по банков път.

Кандидатите при явяването си  на изпит задължително представят лична карта
и квитанция за заплатена такса.
Кандидатите за курсанти не заплащат такса за проверка на психичната пригодност.

Назад