ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА "НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

1. Място и потребност.
Катедра „Национална и регионална сигурност“ е основно звено на факултет „Общовойскови” при НВУ „Васил Левски” и осигурява обучението на курсанти, студенти, специализанти и докторанти за получаване на подготовка в различни области на висшето образование. Обучението се осъществява в следните форми: редовно, задочно и в системата на курсове за следдипломна квалификация. Подготвя курсанти по акредитирана специалност “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” от професионално направление по военна квалификация “Военно дело” и специалност по гражданска квалификация „Национална и регионална сигурност”, студенти по специалност „Национална и регионална сигурност” и „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” и военнослужещи в различни курсове за следдипломна квалификация.
 
2. Аспекти на обучението в образователна квалификационна степен „бакалавър”.
Обучението е насочено към осигуряване на необходимите знания, развиване на способности и създаване на практически навици и умения за организация и управление в условията на неопределеност, времеви и ресурсен дефицит за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер. Обучението цели получаване на базова компетентност в областта на информационното осигуряване дейността на военните и гражданските социално-икономически структури и системи.
За целта по специалностите „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и „Национална и регионална сигурност” се провежда обучение по интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Сигурност и отбрана”.
 
3. Приоритети в катедрата:
1.Изучаване на съюзните стандартизационни, доктринални и концептуални документи на НАТО и практическото им реализиране в обучението на  кадрите.
2. Актуализиране на учебно-плановата документация в съответствие със съвременните изисквания.
3. Развитие и усъвършенстване на учебно-материалната база. 
4. Укрепване и разширяване на международните контакти в областта на обучението и изграждане на експерти по национална и регионална сигурност.
5.  Усъвършенстване и научно израстване на академичния състав на катедрата.
 
4. Основни цели на обучението.
Основните цели са свързани с новите реалности и не се променят, а се обогатяват чрез изучаване на закономерностите, характера, съдържанието и принципите за организиране и провеждане на съвременна учебно-методическа дейност, изграждане на умения за творческо и аналитично мислене, като се прилага системния подход при изграждане и управление в националната и регионална сигурност.
Випускниците завършват обучението си подготвени интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицери от Сухопътните войски, като експерти по въпросите на сигурността и отбраната, управлението на ресурсите, технологиите и използването на военнотехнически и граждански системи. В резултат на цялостната си подготовка в Университета, випускникът се формира като личност:
- с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
- с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
- с изградени умения за управление в различни условия на взвод и рота и приравнените им, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
- с развити интелектуални и волеви качества;
- с висока обща култура и комуникативни способности.
 
5.  Основни задачи, решавани от катедрата:
- Издигане равнището на преподаване на учебния материал в съответствие с обективните реалности в обществото, армията и европейските и световните тенденции в образованието;
- По-нататъшно повишаване на личната подготовка и научно развитие на академичния състав в съответствие със стандартите на НАТО, ЕС и съвременните изисквания към висшето образование;
- Провеждане на активна и целенасочена дейност на академичния състав за създаване на положителна мотивация в обучаемите за усвояване на учебния материал;
- Продължаване разработването на ново учебно съдържание и търсене на оптимални форми и варианти за поднасянето му на обучаемите;
- Изучаване на българския и международния опит и практики, тяхното прилагане при търсенето на нови форми и методи на обучение;
- Участие на преподаватели и обучаеми в студентска и преподавателска мобилност по програма „Еразъм”.
Моделът на обучение е изграден на принципа на последователно натрупване на знания и усъвършенстване на умения, като се върви от единичното към общото при цялостно и всеобхватно изпълнение на учебния план.
 
6. МИСИЯ на катедра „НРС” – подготовка и изграждане на бъдещи лидери.
Една от основните задачи пред академичния състав на катедрата е подготовката и формирането на обучаемите (курсанти и студенти) като лидери, които да знаят, да могат и да умеят да освобождават интелектуалната сила на подчинените си и ефективно да управляват войсковите единици и екипи.Управлението във всяка организация е свързано с координирането на  нейните дейности и насочването на усилията на членовте за постигане на целите й. Този сложен процес включва неотменно и способността да бъдеш лидер.         
В учебните планове е отделено сериозно място на лидерската подготовка  на обучаемите като са заложени четири основни модула:
1. “Развитие на личността на лидера”;
2.“Дейността на военния лидер при изграждане на екип и управление на груповите процеси”;
3.“Тактическо лидерство – компетентности и дейности”;
4. “Лидерство в операции и кризи”.
Обучението относно познаването на човешката психика и спецификата й във воинска и екстремална среда  предхожда обучението в лидерство като всяка учебна година се надграждат знанията за лидерските теории и практики, затвърждават се стари и се формират нови умения за работа и управление на хора. Теоретичните знания са обвързани успоредно с практическото им прилагане под разнообразни форми - тренинги, казуси в клас и на терен, дискусии, ролеви игри, симулации.
Обучението по лидерска подготовка се провежда  успоредно с придобиването на широк спектър от знания в областта на хуманитарните, военните и специалните науки.  Важно място заемат учебни дисциплини, свързани със законите на философията, човешкото познание, етичните норми и принципи на деонтологията, комуникативните умения.  От съществено значение е и придобиването на знания по правно – политическите аспекти на сигурността на отбраната.
Стремежът на академичния състав на катедрата е съвместно с другите катедри от факултета да спазват плавния ход при развитието на личността на обучаемия и израстването й в професионален план. Обучението по лидерска подготовка  заедно с други фундаментални дисциплини – тактическа подготовка, военно-специална подготовка, езикова и психофизическа, спомагат за изграждането на експерти, способни да развиват такава среда, организационна култура и социален климат, които да насърчават хората в армията и в различни сфери на обществения живот да работят успешно заедно, да разгръщат и прилагат собствената си креативност, да стимулират иновациите, да прилагат съвременни и доказано ефективни управленски практики.
 
 7. Насоки за повишаване ефективността на учебния процес.
От анализа на факторите, от които зависи ефективността на учебния процес, се очертават следните насоки за повишаване на ефективността му:
- непрекъснато повишаване на научната, методическата и езиковата подготовка на преподавателския състав, чрез участие в курсове за повишаване на квалификацията и езикови курсове (у нас и в чужбина), научни изследвания и публикации, разработване на дисертационни трудове и хабилитации;
- разнообразяване на методите и формите на обучение с курсанти, студенти и специализанти чрез компилация на традиционни и съвременни средства;
- поддържане на тесни връзки с катедри, обучаващи в професионално направление „Национална сигурност” от ва „г. с. Раковски” и други висши училища у нас и в чужбина.
 
8.насоки за развитие на Научната дейност.
1. Изследвания в областта на националната и регионалната сигурност, ;
2. Разработване на дисертационни трудове по проблемите на сигурността и управление в не материалната сфера.
3. Развитие на науката в сферата на военното обучение, военната психология, лидерските практики и правно- политическите аспекти на сигурността и отбраната.
4. Участие в научни форуми у нас и в чужбина.
 
Визията е обсъдена и приета на Катедрен съвет в катедра “Национална и регионална сигурност” с Протокол №  4/05.04. 2012 г.

Назад