Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № 1677/ 19 декември 2012 г.

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

19 декември 2012 г.         № 1677             гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно определяне на реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2012/2013 година в НВУ „Васил Левски” по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. Всички обучаеми – студенти, докторанти и специализанти разполагат с академични права и свободи, регламентирани от Закона за висшето образование. Те имат право да получават стипендии и помощи, да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението при определени условия в съответствие с действащото законодателство.

На основание чл. 70, ал. 1, т. 12 от Закона за висшето образование, Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М:

1. На курсантите и студентите в НВУ “Васил Левски”, обучаващи се в редовна форма на обучение, да се отпускат стипендии за успех и специални стипендии по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, както следва:

а) стипендии за успех се отпускат за максимален срок от 5 месеца за зимен семестър на учебната 2012/2013 година с месечен размер от 120 (сто и двадесет) лева;

б) специалните стипендии са еднократни и се отпускат за зимен семестър на учебната 2012/2013 година, като размерът е 200 (двеста) лева.

2. Стипендии за успех да се разпределят по факултети и по специалности от Регистъра на действащите и прекъсналите студенти за учебната 2012/2013 година, пропорционално на броя на курсантите и студентите в съответната специалност, а специалните стипендии – по факултети.

3. Стипендии могат да получават обучаемите в редовна форма на обучение.

3.1. Стипендии за успех могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от добър 4.00.

3.2. Специални стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за специална стипендия, чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00 и които имат участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности  от областта на висшето образование, в която се обучават през летния семестър на учебната 2011/2012 година и/или зимния семестър на учебната 2012/2013 година.

3.3. Обучаемите имат право да кандидатстват за повече от една специална стипендия, ако имат повече от едно участие в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности.

3.4. Документът, удостоверяващ кандидатстването за специална стипендия не може да бъде въз основа на разработка, която студентът е задължен да направи по учебен план или която е задължителна за получаване на оценка по дадена учебна дисциплина.

4. Студентите в първи курс на обучение могат да получават стипендии от втория семестър на своето обучение.

5. Студентите нямат право на стипендии за успех и специални стипендии, когато:

5.1. Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

а) повтарящи поради болест;

б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;

в) повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми.

5.2. Изключението по т. 5.1. се отнася и за студентите – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

6. Кандидатстването става като кандидатите за стипендии се регистрират в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр за специална стипендия. Техническите указания за попълването на формулярите и последващите действия по процеса на кандидатстване са публикувани на посочената интернет страница.

Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подават във висшето училище.

7. Кандидатите за стипендии за успех и специални стипендии подават формулярите си във факултета лично или чрез нотариално упълномощено лице. Формулярите се заверяват от факултетите за коректност на вписаните лични данни и среден успех. Кандидатстващите за специални стипендии освен формуляр подават и документ, удостоверяващ участието им в научни, изследователски или практически разработки или в художествено-творчески дейности в областта на висшето образование, в която се обучават. Към формуляра за специална стипендия се прилага и копие на изнесения доклад на хартиен или електронен носител.

8. Срокове за подаване на документи и верификацията им съгласно Приложение 1.

9. Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии за успех и специални стипендии се извършва по низходящ ред на средния успех от екипа по проекта в МОМН с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите.

10. Определям екип по организацията за предоставяне на стипендиите за успех и специалните стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в състав:

Председател: Майор Милко Йорданов Стефанов – началник на служба „Управление на качеството на обучение и акредитация”.

Членове:

- Илиянка Стефанова Нечева – главен счетоводител на НВУ „Васил Левски”;

- Инж. Пламен Стоянов Стоянов – старши експерт в служба „Управление на качеството на обучение и акредитация”;

- Младши сержант курсант Ивона Валериева Стоилова;

- Сержант курсант Даниел Емилов Такев;

- Студент Атанас Ангелов Белчев.

11. Реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са съгласно Инструкцията (Приложение 2).

12. Да се има за изпълнение График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и специални стипендии за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (Приложение 1).

13. Началникът на служба „Управление на качеството на обучение и акредитация” да организира изготвянето на писмо до дирекция „Висше образование” на МОМН със списъци на класираните кандидати за стипендии  за успех и специални стипендии (наречени „Рамкови формуляри”), разпечатани от приложната компютърна програма. След подписването им от Началника на отделение “Финанси”, същите да ми се представят за утвърждаване на 26.02.2013 година.

14. Стипендиите за успех и специалните стипендии се превеждат по картови сметки на курсантите и студентите в банките, обслужващи съответните факултети, в които се извършва обучението, както следва:

- за факултет „Общовойскови” – Асет Интернешенъл Банк – клон Велико Търново;

- за факултет „Авиационен” – без ограничение;

- за факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Обединена българска банка (ОББ) – клон Шумен;

Студентите, които нямат дебитни карти в тези банки, да си извадят такива в срок до 21.02.2013 год. и въведат онлайн своя IBAN.

15. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението и дължат връщане на получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

16. Началникът на отделение „Финанси” в срок от десет работни дни от датата на получаване на превода на средствата от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) да организира представнето в дирекция „Висше образование” – МОМН банкови извлечения и всички придружаващи ги документи /платежни нареждания, списъци и др./, удостоверяващи изплатените стипендии  за успех и специални стипендии.

17. Заповедта да се доведе до знанието на обучаемите чрез деканите на факултети, както и на целия личен състав на Университета.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на цитираните лица и Деканите на факултети.

Контрол по изпълнението на заповедта да осъществи Заместник-началника на университета по учебната и научната част.

Опис на приложенията:

1. График за провеждане на кампания за кандидатстване за зимен семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. (може да прочетете тук)

2. Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. (може да прочетете тук)  

          НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

         Бригаден генерал инженер     (п)    Цветан Харизанов

Назад