Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

09 април 2012 г.         № 513          гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г.и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от ППЗДС и протокол рег. № 1292/09.04.2012 г. на комисията за провеждане на търга, назначена с моя заповед № 358/02.03.2012 г. и на основание чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М :

1. Обявявам „АЛКИР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 35, вх. Б, ет. 1, ЕИК 104612362, регистриран с решение № 1141/2003 410 за спечелил търга за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващи коридорни площи в сграда № 1 – корпус Тил, фоайе на първи етаж – 1 кв. м., и сграда № 5 – Първи битов корпус, фоайе на първи етаж – 1 кв.м., общо 2 кв. м., ВР 2213, намиращи се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, за поставяне на автомати за кафе и топли напитки.

2. Имотите се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Месечната наемна цена на имотите е в размер на 722,14 лв. без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по банков път по банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 45 IABG 7431 3100 8354 00, BIC IABGBGSF.

4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и копие от нея да бъде поставено на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересувани лица.

5. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в четиринадесет дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – В. Търново.

6. На определеното по т. 1 лице, спечелило търга и неподписало договора за наем, депозитът за участие не се възстановява.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контролът по изпълнението ще осъществя лично.

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал инженер        П         Цветан Харизанов

Назад