Търг за отдаване под наем на имот - район Велико Търново

З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

12 април 2012 г.                № 534            гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно провеждане на търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставен за управление на НВУ „Васил Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г. и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.
На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закон за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ,

З А П О В Я Д В А М :

1. Откривам процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, намиращи се в гр. В. Търново, бул. „България” № 76, както следва:

1.1. Полезна площ 7 кв. м. намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 20 – КПП-юг. Имотът се отдава под наем за разкриване на книжарница.

1.2. Полезна площ 70,98 кв. м. намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 в сграда № 19. Имотът се отдава под наем за разкриване на фирмен магазин за продажба на униформени и други облекла за НВУ „Васил Левски”.

2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.
3. …………………………………………………………….
4. Първоначалната наемна цена на имотите, определена по реда на гл. ІV от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е както следва:

4.1. По т. 1.1:
- Полезна площ 7 кв. м. намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, сграда № 20 – КПП-юг – в размер на 70 (седемдесет) лева без ДДС;
 
4.2. По т. 1.2:
- Полезна площ 70,98 кв. м. намираща се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 76 в сграда № 19 – в размер на 212,94 (двеста и дванадесет лв. и деветдесет и четири ст.) лева без ДДС.

5. Оглед на имотите, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите, закупили документация от 17.04.2012 г. до 17.05.2012 г. между 08,00 часа и 12,00 часа всеки работен ден.
6. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в деловодството на НВУ „Васил Левски”, бул. „България” № 76, заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е 17.05.2012 г. до 16,30 ч.
7. Търгът за отдаване под наем на имотите, подробно описани в т. 1 от настоящата заповед, да бъде проведен на 18.05.2012 г., в Дом на културата на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, бул. България, № 76 по т. 1.1. от 09,30 часа, по т. 1.2. от 10,30 часа. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.
8. Специфичните тръжни условия и изисквания към участниците са, както следва:

8.1. По т. 1.1:

  • Кандидатите еднолични търговци и управители на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
  • Обектът да се използва само за книжарница;
  • Надценката на продаваните стоки да не е по-висока от 20 % от цените на едро;
  • Работното време през делничните дни да не е по-малко от 6 часа на ден;
  • Минимален асортимент от предлаганите стоки: канцеларски материали, тетрадки, художествена и учебна литература, периодичен печат;
  • Извършване на копирни услуги.

8.2. По т. 1.2:

  • Кандидатите еднолични търговци и управители на кандидатите – търговски дружества да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер;
  • Обектът да се използва само за фирмен магазин за униформени  и други облекла за НВУ „Васил Левски”;
  • Кандидатите да притежават патент за изработка на строеви  облекла за БА.

9. Описанието на имотите, тяхното предназначение, срока за отдаване под наем, първоначалната наемна цена, специфичните условия, датата и мястото на провеждане на търга и крайният срок за подаване на заявленията за участие да бъдат публикувани в един централен и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на университета, а извлечение от заповедта (с изключение на състава на комисията) на видно място на порталите на университета. Списъкът на изискуемите се от участниците в търга документи е обявен в тръжната документация.
10. Утвърждавам тръжната документация на обектите и определям цена на тръжната документация в размер на 20,00 лв. с ДДС.
10.1. Закупуването на тръжната документация да се извършва в сградата на управлението на НВУ – Управление, бул. „България” № 76, ет. 2, отделение „Финанси”, каса на НВУ, от 14.00 до 16.00 часа всеки работен ден, от 17.04.2012 г. до 17.05.2012 г.
10.2.  Заявленията за участие се подават в деловодството на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, бул. „България” № 76, ет. 1, в регистратура за некласифицирана информация, всеки работен ден от 14,00 до 16,30 ч. Крайният срок за подаване на заявленията за участие заедно с другите документи, съгласно изискванията на тръжната документация е до 16,30 ч. на 17.05.2012 г.
11. Депозитната вноска за участие в търга е както следва:

11.1. По т. 1.1. – 70 (седемдесет) лв.
11.2. По т. 1.2. – 220 (двеста и двадесет) лв.

Същата да бъде внесена по банкова сметка на НВУ „В. Левски”, Интернешънъл Асет Банк IBAN BG 52 IABG 74313300835500, BIC IABGBGSF, гр. Велико Търново.
12. Комисията по провеждане на търга да изготви протокол за резултатите от своята работа и го представи за утвърждаване в срок до 2 /два/ дни след провеждане на търга.
Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контрола по изпълнението ще осъществя лично.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал инженер    П         Цветан Харизанов

Назад