Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д
НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

24  април 2012 г.         №  579          гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г.и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 55 от ППЗДС и протокол рег. № 1418/19.04.2012 г. на комисията за провеждане на търга, назначена с моя заповед № 373/07.03.2012 г. и на основание чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М :

1. Обявявам „МИТО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „Гоце Делчев” № 11, бл. Средна гора, ет. 3, ап. 8, ЕИК 127629157, регистриран с решение № 310/2007 360 за спечелил търга за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващи коридорна площ в сграда № 8 – 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата и в сграда № 25 – 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата, общо 2 кв. м., ВР 1276, намиращи се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, за поставяне на автомати за пакетирани изделия и безалкохолни напитки.

2. Имотите се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Месечната наемна цена на имотите е в размер на 365,55 лв. без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по банков път по банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Обединена Българска Банка АД IBAN BG 82 UBBS 8002 3106 0319 02, BIC UBBSBGSF.

4. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и копие от нея да бъде поставено на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересувани лица.

5. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в четиринадесет дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – В. Търново.

6. На определеното по т. 1 лице, спечелило търга и неподписало договора за наем, депозитът за участие не се възстановява.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика и ПУР”, а контролът по изпълнението ще осъществя лично.

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
Бригаден генерал инженер      П         Цветан Харизанов

Назад