Условия и документи за прием на ОКС "Магистър"

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или "професионален бакалавър" и да отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и успех от дипломата не по-нисък от добър.
Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Подаване на документите, класирането и записването се извършва в съответните факултети.

Заплащането на таксите за обучение и за административни услуги се извършва по банковите сметки на съответните факултети.

ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Комплектът кандидат-студентски документи е на цена 10 лв.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

Назад