Условия и документи за прием на ОКС "Магистър"

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите трябва да притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или "професионален бакалавър" и да отговарят на изискванията на Закона за висшето образование и успех от дипломата не по-нисък от добър.
Приемът се извършва чрез конкурс по документи.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

От 01 август - 08 септември  2017 г. кандидатите за обучение в магистърски програми подават лично или чрез други лица следните документи за кандидатстване:

  1. Молба по образец до Началника на НВУ “Васил Левски”;
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование. Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.

Кандидатите, които са завършили висше образование и нямат издадена диплома, представят академична справка или уверение за завършено висше образование с вписани в него среден успех от обучението и среден успех от държавните изпити или защита на дипломната работа.

Подаване на документите, класирането и записването се извършва в съответните факултети.

Заплащането на таксите за обучение и за административни услуги се извършва по банковите сметки на съответните факултети.

ТАКСИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
И ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Комплектът кандидат-студентски документи е на цена 10 лв.
Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

Назад