Правилник за приема и учебната дейност

Приет с протокол № 33 от 31 март 2009 г.,
Изм. и доп. с протокол №54/24.01.2011 г. №59/19.07.2011 г. и №66/28.02.2012 г., №69/29.05.2012 г. и №79/24.04.2013 г.
на Академичния съвет

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този правилник урежда условията и реда за прием и обучение в различните образователно-квалифика-ционни степени (ОКС) на Националния военен университет “Васил Левски”, наричан за краткост “университета”, в съответствие с изискванията на нормативните актове за придобиване на висше образование в ОКС “бакалавър”, “магистър” след “професионален бакалавър” и след “бакалавър”.
Чл. 2. (1) Правилникът урежда:
1. реда за прием на обучаеми;
........................................................................................................
Чл. 3. (1) .......................................................................................
(2) Броят на обучаваните студенти в различните ОКС ежегодно се определя от Академичния съвет (АС) и утвърждава от Министерския съвет.
.......................................................................................................
Чл. 5. Допуска се едновременно кандидатстване за всички обявени с Постановление на Министерски съвет специалности за университета, като кандидатите за курсанти могат да кандидатстват и за студенти по гражданските специалности.
Чл. 6. Обучението на студенти се извършва в редовна и задочна форма на обучение.
Чл. 7. Провеждането на конкурсните изпити, проверката на резултатите и класирането на кандидатите за студенти се извършва от комисии, назначени със заповед на началника на университета.
Чл. 8. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) ................................
Чл. 9. (1) При подаване на документите за кандидатстване кандидатите за студенти заплащат такса за участие в конкурса в размер, опреден от нормативните актове.
(2) От такса по предходната алинея се освобождават кандидатите, които са удостоверили с документ, че при тях са налице обстоятелства даващи им право на специални облекчения съгласно чл. 70, ал. 2 от Закона за висше образование.
Чл. 10. (1) Управлението на учебната дейност се осъществява от началника на университета и неговите заместници.
(2) Непосредственото ръководство на учебната и учебно-методическата дейност се осъществява от началниците на факултети.
(3) (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Работен орган на ръководството на университета за управление на учебната дейност е “Учебен отдел и акредитация”.
(2) Обучението се извършва в съответствие с действащото законодателство в областта на висшето образование, с Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” и със Системата за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав в университета.
Чл. 11. За случаи, които не са описани в настоящия правилник и не противоречат на нормативните актове, окончателно решение взема началникът на университета.

Раздел четвърти
ПРИЕМ НА ОБУЧАЕМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО ГРАЖДАНСКА СПЕЦИАЛНОСТ СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

Чл. 29. За обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър” могат да кандидатстват курсанти и студенти, отговарящи на условията на закона за Висшето образование и другите нормативни актове и притежаващи ОКС “бакалавър” или ОКС “професионален бакалавър” с успех от дипломата не по-нисък от добър 4,00.
Чл. 30. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Приемът се извършва чрез конкурс по документи, като сроковете за подаване на документите, класирането и записването се определят ежегодно със заповед на началника на университета.
Чл. 31. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Кандидатите за обучение в магистърски програми подават лично или чрез други лица следните документи за кандидатстване:
1. Молба по образец до началника на университета, съгласувана с началника на факултета.
2. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (бакалавър). Оригиналът се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.
Чл. 32. Началникът на университета назначава комисия за проверка на документите и класирането на кандидатите.
Чл. 33. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Класирането на кандидатите се извършва по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от обучението и средния успех от държавните изпити или защитата на дипломната работа.
Чл. 34. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Записването за обучение за придобиване на ОКС “магистър” се извършва след обявяване на класирането в интернет страницата на университета.
Чл. 35. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Приетите студенти при записването си представят:
1. (нова АС №54/24.01.2011 г.) Документи за записване на нови студенти (по образец).
2. (стара т. 1 АС №54/24.01.2011 г.) Диплома-оригинал за завършена ОКС “бакалавър” или ОКС “професионален бакалавър”.
3. (стара т. 2, изм. АС №54/24.01.2011 г.) Лична карта за сверка.
4. (стара т. 3, изм. и доп.АС №54/24.01.2011 г.) Снимки – пет бр., формат 4/6 см – четири бр. и 2,5/3 см – един бр., цветни.
5. (стара т. 4, изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Документ за внесена семестриална такса за обучение, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.
Чл. 36. Приетите студенти, които не са записани в определения срок, губят правата си.
Чл. 37. Обучението в магистърски програми се организира в рамките на определените потоци и групи или по индивидуален план с решение на началника на университета.
Чл. 38. Началникът на факултета, който осъществява обучението по ОКС “магистър” се задължава да организира и проведе обучението в съответствие с приет от Академичния съвет учебен план и при спазване на Класификатора за областите на висшето образование и професионалните направления.
Чл. 39. (1) Всеки класиран и записал се студент може да се обучава само по една ОКС “магистър” в дадена специалност и форма на обучение.
(2) След записването си студентът няма право да променя вида на магистърската програма и формата на обучение.
Чл. 40. За обучението си по ОКС “магистър” студентите сключват договор с университета за обучение срещу заплащане в размер, определен от Академичния съвет.
Чл. 41. Приемът и обучението на студенти по ОКС “магистър” след придобита ОКС “професионален бакалавър” се извършва, като се спазват изискванията на Закона за висшето образование.  

Раздел пети
ПРИЕМ НА ОБУЧАЕМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО ГРАЖДАНСКА СПЕЦИАЛНОСТ СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” ПО ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ

Чл. 42. Студентите, които притежават ОКС “магистър” могат да кандидатстват за обучение в ОКС “магистър” по друга специалност.
Чл. 43. Редът и условията за кандидатстване са в съответствие с чл. 30-38 от настоящия правилник, като вместо диплом за ОКС “бакалавър” се представя диплом за ОКС “магистър”.
Чл. 44. (1) Обучението в ОКС “магистър” след получена ОКС “магистър” по друга специалност се извършва по учебен план с продължителност, съобразена с предварителната подготовка на кандидатите.
(2) Броят на дисциплините и продължителността на обучение (учебния план) се приемат от Академичния съвет по предложение на съответния Факултетен съвет.
Чл. 45. Признаването на положените изпити от първата ОКС “магистър” е в съответствие със системата за натрупване и трансфер на кредити.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидатите за обучение в университета, представили документи за самоличност или други документи с невярно съдържание, или направили опит да заблудят комисиите, се отстраняват от участие в конкурса.
§ 2. .................................................................................................
§ 3. На записалите се в университета студенти – в ОКС “бакалавър” и “магистър”, които желаят да се отпишат от университета преди започване на учебната година, се удържат 20% от платената семестриална такса за административни услуги. Таксите за обучение не се възстановяват след започване на учебни занятия.
........................................................................................................
§ 7 Приетите студенти са длъжни да се запознаят с Правилника за устройството и дейността на НВУ “В. Левски” и настоящия правилник в 15-дневен срок след началото на учебната година и да попълнят декларация по образец, с която се задължават да го спазват.
§8. ..................................................................................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е разработен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 13, ал. 3, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет “Васил Левски” и е приет от Академичния съвет с протокол № 33 от 31.03.2009 г
§2. При промяна на законов текст, на който се позовава текст на този правилник, текстът в този правилник се изменя в съответствие с изменението на законовия текст, без да е необходимо Академичният съвет да одобри това изменение.
§3. Този правилник отменя „Правилник за учебната дейност в НВУ „В. Левски” приет с решение на Академичния съвет с протокол № 21/27.01.2004 г. изменен и допълнен с протоколи №44/29.11.2005 г., №46/23.01.2006 г. и №9/27.03.2007 г. и Правилник за прием на курсанти и студенти и обучението им в различни ОКС степени и специалности приет с протокол №26/22.06.2004 г. на Академичния съвет, изменен и допълнен с протокол №50/30.05.2006 г., №11/29.05.2007 г., №16/30.10.2007 г. и №22/29.04.2008  година.
§4. (Изм. и доп. АС №54/24.01.2011 г.) Настоящият правилник е приет от Академичния съвет на НВУ „В. Левски” с протокол №33/31.03.2009 г., изменен и допълнен с протокол №54/24.01.2011 г., №59/19.07.2011 г., №66/28.02.2012 г., №69/29.05.2012 г. и №79/24.04.2013 г. и влиза в сила три дни след обявяването му със заповед на началника на университета.

Назад