О Б Я В А

Националният военен университет „Ва­сил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по научна специалност 02.20.08 „Електронизация (в авиацията)”, област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”, 1 (едно) място – за цивилен служител, за нуждите на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията“ на факултет „Авиационен“.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Началник на НВУ «Васил Левски» № 593/25.04.2012 год., относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски”.
Документи се подават в Регистратурата за некласифицирана информация на университета, като за дата на подаване на документите се счита датата на завеждане в регистратурата.
Срок за по­даване на документи 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 39/22.05.2012 год.
Телефон за контакти: (062) 61-88-75; Siemens – 62075; 0888-131-479.

Назад