О Б Я В А

Националният военен университет „Ва­сил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление”, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни”, професионално направление 3.7 „Администрация и управление”, 1 (едно) място – за цивилен служител, за нуждите на катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване“ на факултет „Общовойскови“.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Началник на НВУ «Васил Левски» № 593/25.04.2012 год., относно обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности в Националния военен университет „Васил Левски”.
Документи се подават в Регистратурата за некласифицирана информация на университета, като за дата на подаване на документите се счита датата на завеждане в регистратурата.
Срок за по­даване на документи 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Конкурсът е обявен в Държавен вестник, бр. 39/22.05.2012 год.
Телефон за контакти: (062) 61-88-75; Siemens – 62075; 0888-131-479.
 

Назад