О Б Я В А

Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: „доцент” по научна специалност 02.07.20 „Комуникационни мрежи и системи”, област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи” на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 1 (едно) място за военнослужещ; „доцент” по научна специалност 02.07.03 „Радиолокация и радионавигация”, област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” за нуждите на катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от ПВО, ЗРВ и РТВ” във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” 1 (едно) място за военнослужещ.  
Срок за подаване на документи – 2 (два) месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник”.
Документи се подават в Регистратура за некласифицирана информация на университета. Телефон – (062) 61-88-75; Siemens – 62075; GSM – 0888 13 14 79.
Изискванията към кандидатите са регламентирани в заповедта на Министъра на отбраната на Република България за обявяване на конкурсите – линк по-долу.

Назад