Условия и документи за кандидатстване и настаняване на обучаеми в студентските общежития на НВУ „Васил Левски”.

Право за настаняване в студентските общежития на НВУ „Васил Левски” имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание „отстраняване от общежитие” и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

Жилищни нужди са налице, ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.

Кандидатите за настаняване в студентските общежития на НВУ „Васил Левски” подават следните документи:

 1. Декларация по образец за жилищни нужди;
 2. Молба-декларация по образец с приложени документи за средния доход на член от семейството за предходните шест месеца;
 3. Уверение за студентско положение (Заповед за зачисляване в докторантура);
 4. Служебно бележка, издадена от управителя на общежитието за липса на финансови и имуществени задължения (без първи курс);
 5. Удостоверение за братя и сестри, учащи се;
 6. Копие от смъртен акт за починали родители – за сираци;
 7. Експертно решение на ТЕЛК за вид и степен на увреждане;
 8. Служебна бележка от Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ако са живели там до навършване на пълнолетие;
 9. Удостоверение за сключен граждански брак;
 10. Удостоверение за раждане на деца.

Подаването на документите от т. 1 до  т. 3 е задължително, а документите от  т. 4 до  т. 10 се представят, когато е налице съответното обстоятелство, което удостоверяват и кандидатстващият за общежитие желае да се възползва от неговото наличие.

При установяване на подадени неверни данни от кандидатите за общежитие, същите губят правото си за ползване на такова до края на обучението си.

НВУ „Васил Левски” НЕ носи отговорност за нечетливо попълнени и некомплектовани документи.

Документи по пощенски път НЕ се приемат.

Приети и заведени документи НЕ се връщат.

Приемът на документите за настаняване се извършва от управителя на общежитието, подпомаган от домсъвета. Разглеждането на подадените документи и извършването на класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на началника на НВУ „Васил Левски” по следните критерии:

 1. Успеха от предходната учебна година (за студенти първа година на обучение – бала на приемане);
 2. Среден месечен доход на член от семейството (за предходните шест месеца).

Не се извършва класиране, когато кандидатите за настаняване в студентското общежитие са по-малко от свободните места в него.

Резултатите от класирането и списъкът на лицата, които се настаняват без класиране, се обявяват на място, достъпно за всички заинтересувани лица, и на интернет страницата на университета. Класираните кандидати, които не се явят за настаняване в определения в заповедта срок, губят правото си на ползване на общежитието за съответното класиране.Текущо настаняване през учебната година се извършва при наличие на свободни места.

Сроковете, условията и реда за подаване на документи и настаняване в общежитието се определят за всяка учебна година със заповед на началника на НВУ „Васил Левски”, като заповедта се обявява на интернет страницата на университета.

Въз основа на класирането и на списъка за настаняване без класиране, както и в случаите когато не се извършва класиране, се издава индивидуална настанителна заповед за всяко лице или семейство. Заповедта съдържа номера на блока и стаята, както и срока на настаняване.

Настанените в студентското общежитие заплащат месечни наеми, семестриални депозити и др. плащания в размер, определен със заповед на началника на НВУ „Васил Левски”.

При настаняване се представят настанителна заповед, копие от документ за самоличност и документ за внесен депозит и платен наем. Заплащането на месечния наем и семестриалните депозити се извършва по банков път на посочената в интернет страницата на НВУ „Васил Левски” сметка.

При настаняването се извършва регистрация в Адресната книга на общежитието. В срок до 30 (тридесет) дни след настаняване в общежитието всеки настанен е длъжен да направи адресна регистрация за настоящ адрес в общината на населеното място, където се обучава, съгласно Закона за гражданската регистрация и да представи на управителя на съответното общежитие копие от адресната карта за настоящ адрес.

Братя или сестри, както и брат и сестра, учащи се, се настаняват в самостоятелна стая по тяхно желание и при възможност. Семейства – учащи се, се настаняват в самостоятелна стая.

Незаетите легла могат да се предоставят на хотелски начала. Размерът на таксата за една нощувка се определя със заповед на началника на НВУ „Васил Левски”.

След изтичане срока на настанителната заповед живущите в общежитието имат право да продължат да ползват същото през лятната ваканция срещу заплащане на наем в увеличен размер след утвърждаване на подадена молба. При оставяне на имущество за съхранение през периода на лятната ваканция се заплаща такса. Размерът на увеличения наем и на таксата се определят с нарочна заповед на началника на НВУ „Васил Левски”.

Прекратяване на ползването и освобождаване на студентското общежитие на НВУ „Васил Левски”

Правото за ползване на студентското общежитие се прекратява:

 1. с изтичането на срока на заповедта за настаняване;
 2. при отстраняване и отписване от НВУ „Васил Левски” в случаите по чл. 74, ал. 1 и 2 от Закона за висшето образование;
 3. при загубване на статут на обучаем или отпадане на първоначално установената жилищна нужда
 4. при налагане на наказание „отстраняване от общежитието”;
 5. по собствено желание на настанения.

Прекратяването на ползването се извършва с мотивирана писмена заповед на началника на НВУ „Васил Левски”, екземпляр от която се връчва на напускащия. Писмена заповед не се издава при прекратяване правото на ползване поради изтичане срока на настаняване.

При напускане управителят на общежитието, съвместно с напускащия, проверява състоянието на стаята и имуществото в нея, като съставя приемо-предавателен протокол. При установени липси и повреди същите се отразяват в протокола. Щетите се установяват с констативен протокол, съставен от Управителя на общежитието, председателя на студентския Домови съвет и етажния отговорник и се утвърждава от Началника на НВУ „Васил Левски”.

При повреди и липси се дължи на университета стойността на повреденото (липсващото) имущество и стойността на разходите за ремонт по пазарни цени или същото се възстановява доброволно (чрез закупуване). За липси и повреди в общи помещения без установен извършител, ползващите помещението носят солидарна отговорност при възстановяване на щетите по пазарни цени.

При отказ за доброволно плащане на дължимите суми за възстановяване на щетата (липсата) в указания в констативния протокол срок, същите се удържат от внесения семестриален депозит. При недостатъчност, вземането се предявява за събиране по съдебен път по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс.

При напускане управителят отбелязва датата на напускане в адресната книга и издава служебна бележка за липса (наличие) на финансови и имуществени задължения. При липса на финансови и имуществени задължения внесеният семестриален депозит се връща.

Срокът за доброволно напускане на общежитието е до 5 (пет), дни, считано от датата на връчване на заповедта (отпадане на основанието за ползване), през които напускащият заплаща хотелска такса.

След изтичане на срока за доброволно напускане, заетите помещения се изземват от лицата, които ги държат без основание или на отпаднало такова, по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост. Изземването се осъществява по административен ред със съдействието органите на военната полиция.

Вещи, оставени в общежитието при напускане на настанените лица, се съхраняват в отделно помещение, като върху тях се отбелязва трите имена и адреса на притежателя им.

До собствениците на оставените вещите от страна на НВУ „Васил Левски” се изпраща официално писмо с обратна разписка с покана вещите да бъдат прибрани в едномесечен срок от получаване на съобщението. Писмото се изпраща по последния посочен постоянен адрес на настанения, отразен в Адресната книга. В случай, че оставените вещи не бъдат потърсени и прибрани от техните собственици в този срок, но не-по-късно от 6 месеца след получаване на съобщението, същите се считат за изоставени, като редът за тяхното по-нататъшно разпореждане се определя със заповед на началника на НВУ „Васил Левски”.

Назад