Капитан инженер Иван Йорданов Георгиев

Автореферат

Откритото заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема “ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО И ТЕХНИКАТА ПРИ УЧАСТИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ОПЕРАЦИИ РАЗЛИЧНИ ОТ ВОЙНА” ще се проведе на 28.09.2012 год. във Факултет “Общовойскови”.

Научен ръководител : подполковник доцент д-р инж. Илиян Николаев Лилов

Назад