Специалност „Логистика на сигурността”

Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Мениджър”
Форма на обучение – задочна
Срок на обучение – 2 години (4 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” от областите на висшето образование

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции

Логистиката като понятие произлиза от старогръцки корен logos, от тук Logisticos и означава сметка, способен в изчисляването, пресмятането. В съвременната теория и практика служи да опише една много стара практика по доставките, транспорта и съхранението на стоки и суровини. Областите на приложение са военната логистика, стопанската логистика, логистика на услугите и логистика на проявите (събитията). Развитието на стопанската логистика се свързва с военната логистика и се основава на теорията на седемте „п“: подходящ продукт, подходящо количество, подходящо състояние, подходящо време, подходящо място, подходящ клиент и подходящи разходи. На тази основа Европейската асоциация по логистика определя логистиката като осъществяване и управление на движението и разполагането на хора и/или стоки, както и поддържащите дейности, свързани с това движение и разполагане в рамките на системата, организирана за постигане на определени цели. От тук логистика е процес на осъществяване и интегрирано управление на материалните потоци и информационните за тях потоци от мястото на възникване, през всички фази и етапи на движение до мястото на крайното им потребление, с цел осигуряване на максималното ниво на обслужване на клиентите с минимални разходи. В обхвата на логистика са обособени фазите снабдяване, производство и дистрибуция, с обособените между тях транспортни и информационни потоци и управлението на запасите. В съответствие с това се определят и функционалните области на логистиката за сигурност и отбрана, съобразно които е продължителността на жизнения цикъл на отбранителните продукти. И тъй като в условия на динамична среда за сигурност логистичната поддръжка на операциите е в пряка зависимост от жизнеспособността на отбранителните продукти и тяхната ресурсна осигуреност, все по-често задаваните въпроси са какво, как, кога, кой, къде и защо трябва да се рационализират управленските процеси по създаването на отбранителните продукти, се определя насочеността на обучение по специалността „Логистика на сигурността“.

Учебният план за обучение по специалността “Логистика на сигурността” е с общ хорариум 600 учебни часа, от които 540 часа лекции и 60 часа упражнения. Структуриран е в 1 модул, обособен в задължителен, избираем и факултативен блок, в които са включени 21 дисциплини, всяка от която завършва с форма на контрол: семестриални изпити - 20 и курсов проект – 1. Обучението завършва с полагането на държавен изпит/ защита на дипломни работи. В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита, общо за курса на обучение – 120, от които 15 – за държавен изпит/дипломна работа. При завършване на обучението по специалност “Логистика на сигурността” се издава диплом за завършена ОКС “магистър” с професионална квалификация “мениджър”. При лично писмено заявяване с молба по образец от завършилите обучаеми се издава и европейско дипломно приложение.

Изучаваните дисциплини са структурирани в както следва:

 • Задължителни дисциплини – Икономика; Търговско право; Количествени методи в логистиката; Производствена логистика; Основи на логистиката; Маркетинг; Финанси; Основи на управлението; Статистика; Счетоводство; Управление на ресурси; Логистика на снабдяването; Управление на жизнения цикъл; Транспортна логистика; Митническа политика; Стаж;
 • Избираеми дисциплини - Международен маркетинг/Стратегически маркетинг; Логистични услуги/Международна логистика; Управление на логистични проекти/Управление на риска в логистиката; Международни счетоводни стандарти/Финансово-счетоводен анализ;
 • Факултативни дисциплини - Стандартизация и кодификация; Стокознание на промишлените стоки.

Подреждането на учебните дисциплини по семестри е подчинено на философията за логическа последователност, поетапното усвояване на мениджърските знания и формиране на необходимите компетенции по зависимостта базова подготовка-съпътстваща подготовка - надграждане на знанията и уменията. В резултат на това в края на всеки семестър у обучаемите се формират определен набор компетентности и компетенции.

За специалността “Логистика на сигурността” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна подготовка за придобиване на висше образование в област „Социални, стопански и правни науки”.

Програмата за обучение е изградена около концепцията за хармонизиране на подготовката с цел получаването на базова компетентност в областта на социалните, стопанските и правните аспекти на логистиката за сигурност.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да притежава фундаментална икономическа подготовка и знания в областта на логистиката и особеностите на логистиката за сигурност;
 • да изработва и взема целесъобразни и икономически обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
 • да осъществява икономично, ефективно и ефикасно управление на ресурсите в сектора за сигурност;
 • да управлява движението на материалните и информационните потоци в логистичната верига;
 • да управлява жизнения цикъл на продуктите със стратегическо значение за националната и международната сигурност;
 • да управлява аквизиционните процеси по иницииране, проектиране, разработване, изпитание, договориране, производство, въвеждане в експлоатация, логистична поддръжка, модифициране и извеждане от употреба на въоръжение и други системи, доставки или услуги (включително строителни) за целите на Въоръжените сили;
 • да провежда изследователска дейност, като анализира проблемите и причините, които ги пораждат, генерират алтернативи и управляват риска;
 • да притежава необходимата бизнес етика, езикова подготовка, знания и умения за работа в екип.
Обучението се осъществява по основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.

2. Професионална реализация

 • мениджър на различни управленски нива в отбранителната индустрия и останалите бизнес организации;
 • мениджър по ресурсите;
 • мениджър по логистиката;
 • мениджър по аквизицията;
 • мениджър по маркетинг;
 • мениджър по дистрибуция;
 • финансов мениджър;
 • други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • за основите на логистиката и особеностите на логистиката за сигурност;
 • за стандартизацията и кодификацията на продуктите за сигурност;
 • за управлението на снабдяването и складовото стопанство;
 • за управлението на запасите;
 • за управлението на операциите в логистика;
 • за управлението на жизнения цикъл на продуктите за сигурност;
 • за управлението на инвестиционните проекти в сектора за сигурност;
 • за правилата на бизнес-комуникацията в логистиката.

3.2. Изградени нови способности:

 • да ръководят логистичните процеси в отбранителната индустрия и останалите бизнес организации;
 • ефективно да управляват финансовите, материалните, човешките и информационните ресурси в сектора за сигурност;
 • да планират потребността от материални ресурси, разходите по тяхното придобиване, съхранение, транспортиране и съхранение;
 • да ръководят прогнозирането, планирането и поддържането на оптимални запаси и свързаните с тях процеси по складирането и транспортирането;
 • да предлагат оферти, водят преговори и сключват сделки;
 • да използват счетоводната информация за изработването и вземането на управленски решения;
 • да анализират логистичните разходи и разкриват резервите за тяхното намаляване;
 • да анализират финансовото състояние на предприятието и вземат обосновани управленски решения;
 • да съдействат за повишаване качеството на логистичното обслужване;
 • да организират ефективното функциониране на логистичните системи в сектора за сигурност;
 • да управляват качеството и да оценяват риска;
 • да внедряват подходите за портфолийно управление на проектите за развитие на въоръженията и техника;
 • да притежават фирмена култура и етика и да комуникират с други национални и чужди организации;
 • да  прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват справочна документация и информация.

3.3. Ценностни ориентации:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата.

Назад