Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот

З А П О В Е Д

НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

04 октомври 2012 г.          № 1254          гр. Велико Търново

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот – публична държавна собственост по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗДС, предоставен за управление на НВУ „В. Левски”.

Основна задача на управлението на НВУ „Васил Левски” е осигуряването на нормална работна и учебна среда чрез създаване на условия за битово и търговско обслужване на обучаемите с изграждане и поддържане на търговски обекти за услуги на територията на Университета. В режим на ограничени финансови средства през бюджетната 2012 г. и последващи години, повишаването на собствените приходи на университета е един от основните приоритети. Съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, чл. 294, т. 2 от Кодекса на труда и чл. 71 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България, за задоволяване на социално-битовите нужди на различните категории обучаеми и служители, живеещи и работещи в университета възниква необходимост от бързо въвеждане в експлоатация на автомати за кафе и топли напитки.

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал. 3 и чл. 57, ал. 3 от ППЗДС, чл. 60, ал. 1, предложение второ от Административнопроцесуалния кодекс, уведомително писмо с вх. № 3111/01.10.2012 г. на управителя на фирма „Еспресо Вендинг” ООД и на основание чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,

З А П О В Я Д В А М :

1. Обявявам „КАФЕ СЪРВИЗ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна, район Одесос, ул. „Оборище” № 36, ет. 2, ап. 44, ЕИК 103814838, регистриран с решение № 1372/2003 310 за спечелил търга за отдаване под наем по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДС, на недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на НВУ „Васил Левски”, представляващи коридорна площ в сграда № 8 – Учебен блок – 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата и коридорна площ в сграда № 25 – Учебен блок – 1 кв. м. от фоайе на първи етаж входна врата, общо 2 кв. м., ВР 1276, намиращи се в гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил” № 1, за поставяне на автомати за кафе и топли напитки.

2. Имотите се отдават под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Месечната наемна цена на имотите е в размер на 671,80 лв. без ДДС, платима от 20-то до 30-то число на предходния месец, по банков път по банкова сметка на НВУ „Васил Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Обединена Българска Банка АД IBAN BG 82 UBBS 8002 3106 0319 02, BIC UBBSBGSF.

4. Допускам предварително изпълнение на заповедта.

5. Заповедта да бъде обявена в интернет страница www.nvu.bg и копие от нея да бъде поставено на видно място на порталите на Университета, достъпно за всички заинтересовани лица.

6. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в четиринадесет дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – В. Търново.

Изпълнението на заповедта възлагам на началника на отдел „Логистика,  ПУР”, а контролът по изпълнението ще осъществя лично.

 

НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Бригаден генерал инженер          П         Цветан Харизанов

               

Назад